Journal archive for Google Scholar Robot!

Kashan Shenakht A Journal University of Kashan

نشریه کاشان شناختVolume 2, Number 11 (2018-3)


Traditional irrigation system of Sulaymaniyah spring in Fin of Kashan
نظام سنتی آبیاری چشمۀ سلیمانیه فین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of four dialects of Kashan (AbuZaydAbadi, Barzoki, Totmachi, Qohrudi)
بررسی چهار گویش کاشان (ابوزیدآبادی، برزکی، تتماجی، قهرودی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Kashan's painters on Safavid textiles
تأثیر نقاشان کاشانی بر پارچه‌های دورۀ صفوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social profile of Iranian Jews in Safavid era
سیمای اجتماعی یهودیان کاشان در دورۀ صفوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kashanological aspects in historiographies of Qom, Isfahan, and Kashan
چشم‌اندازهای کاشان‌شناسانۀ تواریخ مستقل قم و اصفهان و کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Three drinking companions in Khozzaq village of Ravand; an account of some Muslim warriors in Kashan
سه یار هم‌پیاله در روستای خزّاق راوند (گزارشی از حضور چند سپاهی مسلمان در کاشان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aran va Bidgol in historical sources
آران و بیدگل در منابع تاریخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Organization and preservation of landscape zone of ancient Tepe Sialk
صیانت و سامان‌دهی عرصه و حریم منظری تپه‌های باستانی سیلک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 9 (2017-3)


Irrigation System and Agriculture-Related Expressions of Barzok
نظام آبیاری و اصطلاحات کشاورزی برزک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Arbab Mashallah Mansuri Garden House; Recognition of a Garden House in Ravand of Kashan
خانه‌باغ ارباب ماشاالله منصوری؛ بازشناسی یک خانه‌باغ تاریخی در راوند کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Homayoonfal Springhouse; Introducing a Valuable Instance of Springhouse in the Fin District
حوضخانۀ همایون‌فال؛ معرفی یک نمونه ارزشمند حوضخانه‌ای در منطقۀ فین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mobarak Abad Historical Garden and Edifice of Varkan
باغ و عمارت تاریخی مبارک‌آباد ورکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Catchment Area of the Fin Plain of Kashan; Grounds of Biological Structure Formation, Historical Gardens and Farms
حوزۀ دشت فین کاشان؛ بستر شکل‌گیریِ ساختار زیستی، باغات و مزارع کهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Dimensions of Agricultural Heritage of Dasht-e-kashan; Investigating into Historical Mansions and Buildings of Farms of Aran and Bidgol and Noosh Abad
ابعاد کالبدی میراث کشاورزی دشت کاشان با نگاهی به کوشک‌ها و بناهای مزارع آران‌وبیدگل و نوش‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 7 (2016-2)


Manifestation of Lyrical Literature’s concepts in the Mina’i (enameled) Pottery of Kashan; A Case Study on Bijan and Manijeh, Bahram and Azadeh Stories
مضامین ادبیات غنایی روی سفالینه‌های مینایی کاشان؛ بررسی موردی: داستان بیژن و منیژه، بهرام و آزاده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Historical and Technical analysis of the Pilgrimage-letter of Imamazadeh Hashem in Aran & Bidgol
بررسی تاریخی و فن‌شناسی زیارتنامۀ امامزاده‌ هاشم‌ آران‌وبیدگل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Urban Land Use in Mohtasham Quarter
تحلیل کاربری زمین شهری در فرامحلۀ محتشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation into the Grammar of the Abuzeydabadi Dialect
جستاری در دستورزبان گویش ابوزیدآبادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Outstanding Contribution of Akhund Kashi in Promotion of Transcendent Theosophy
سهم آخوند کاشی در ترویج حکمت متعالیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mulla Abdolrasoul Madani Kashani and an Investigation into his Majma Al-nasayeh Epistle
ملاعبدالرسول مدنی کاشانی و سیری در اندرزنامۀ مجمع النصایح او
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 10 (2017-9)


Moobad Bidgoli and Amir Bahador ShahNameh
موبد بیدگلی و شاهنامۀ امیربهادری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lajavardi Khane-Bagh of Kashan through the ages
خانه‌باغ لاجوردی کاشان در گذر زمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytical and comparative of western side Mihrab of northern Shabistan of Kashan’s Jami’ mosque
بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای محراب ضلع غربی شبستان شمالی جامع کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Archaeometry of western side Mihrab of northern Shabistan of Kashan’s Jami’ mosque
مطالعات باستان‌سنجی محراب ضلع غربی شبستان شمالی جامع کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Muhtasham and MirAza; Literary borrowings of MirAza Kashani's Ta'zieh scripts from Muhtasham Kashani’s Tarkib-Band
محتشم و میرعزا؛ وام‌گیری‌های نسخ تعزیۀ میرعزا کاشانی از ترکیب‌بند عاشورایی محتشم کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reappraisal of context and grounds of Muhtasham Kashani's Tarkib-Band
بازخوانی زمینه‌ها و پیشینۀ پیدایش ترکیب‌بند محتشم کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kashan in western travelers' records of Safavid and Qajar periods
تحلیل نظرگاه سیاحان غربی دورۀ صفوی و قاجار(مطالعۀ موردی: شهر کاشان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 8 (2016-9)


Critical Discovery of the Springhouse in Sar-e-Koocheh Yakhchal District of Aran and Bidgol
کاوش اضطراری بنای حوضخانۀ سرکوچه یخچال شهر آران‌وبیدگل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Search of Manorial Residential Farms of Qajar Dynasty in Niasar
در جست‌وجوی مزارع مسکون اربابی دورۀ قاجار در نیاسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognition of form and structure of Kashani Garden in Ravand
بازشناسی شکلی و ساختار کلی باغ کاشانی در راوند کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Taj Abad Historic Garden of Natanz
باغ تـاریخی تاج‌آبـاد نطنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognition of Architectural pattern of Farah‌Abad Garden-Edifice Based on Comparative Studies on the Adjacent Garden-Edifices
بازشناسی الگوی معماری باغ‌عمارت فرح‌آباد مبتنی بر مطالعات تطبیقی باغ‌‌عمارت‌های همجوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abbas Abad Historic Garden of Natanz
باغ تـاریخی عبـاس‌آباد نطنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 6 (2015-9)


Structural and Symbolic Features of Iranian Toq
توغ‌های نفیس و تاریخی شهرستان‌های کاشان، آران‌وبیدگل و نطنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sultan Mir Ahmad Quarter of Kashan: A study on the structure and changes
محلۀ سلطان میراحمد کاشان (ساخت محله و مطالعۀ تغییر و تحولات آن)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognition of Shasusa Historical Edifice
بازشناسی عمارت تاریخی شاسوسا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fire Temple of Vigol and Haraskan District
آتشکدۀ محوطۀ ویگل و هراسکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on Phonological system in dialect of Joshaqan-e-qali
بررسی دستگاه آوایی گویش جوشقان‌قالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Autobiography of Hossein Ali Attar Bidgoli (correction, annotation, and explanation)
زندگی‌نامۀ خود‌نوشت حسینعلی عطار بیدگلی (تصحیح، تعلیق و توضیح)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-knowledge as a Hermeneutic Category in Baba Afzal Kashani’s Thoughts
خودشناسی به ‌منزلۀ مقوله‌ای هرمنوتیکی در اندیشه‌های باباافضل کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 0, Number 7 (2009-10)


A Survey on Rhyme and Prosody in Bābā Afzal Kāshāni Odes
بررسی ردیف، قافیه و اوزان دیوان بابا افضل کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bābā Afzal Maraghi Kāshāni’s Approach to some Important philosophical Issues
رویکرد بابا افضل کاشانی به برخی از مهم‌ترین مسائل فلسفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Recently-found Manuscript in Yazd Written by Bābā Afzal Kāshāni
نسخه‌ای نویافته از رسائل بابا افضل کاشانی در یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Classical Iranian Moral Views on Bābā Afzal Kāshāni’s Poetry
تأثیر اندیشه‌های اخلاقی ایران باستان در اشعار بابا افضل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bābā Afzal Kāshāni and the Hereditary of Iranian Political Scholars
مطالعه تطبیقی اندیشه‌های سیاسی بابا افضل کاشانی و شیخ ابوالحسن عامری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Three Parts of the Human Being: Body, Soul and Reason
سه جزء وجود آدمی: تن و جان و خرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Educational Perspective of Afzaluddin Maraghi Kāshāni
رویکرد تربیتی افضل‌الدین مرقی کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Stylistic Look at Bābā Afzal’s Writing
گذر و نظری سبک‌شناختی در نوشته‌های بابا افضل کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Holy Quran in the Views of Bābā Afzaluddin Maraghi Kāshāni
قرآن در اندیشه‌های بابا افضل‌الدین مرقی کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intellectual an Quranic Foundations of Human Perfection in the views of Bābā Afzal
مبانی قرآنی، برهانی و عرفانی کمال انسان از دیدگاه بابا افضل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Concept of Self in the Works of Bābā Afzal Maraghi
بررسی سیمای نفس در مصنّفات بابا افضل مرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Sāz va Pirāyeh Shāhān Pormāyeh: A Monograph of Bābā Afzal Kāshāni
نگاهی به رساله ساز و پیرایه شاهان پرمایه اثر بابا افضل کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Culture in the Works of Bābā Afzal Maraghi Kāshāni
مفهوم فرهنگ در آثار افضل الدین محمّد مرقی کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bābā Afzal Kāshāni’ Religion
مذهب حکیم افضل‌الدین کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Problems in Researching Persian Quadrines
دشواری‌های پژوهش در رباعیات فارسی با تأکید بر رباعیات بابا افضل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Faith of Philosophers
ایمان فیلسوفان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sadrā and Bābā Afzal Kāshāni
صدرا و بابا افضل کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 0, Number 6 (2009-4)


A survey of the Biography of Ayyatollah Razavi Kashani
تأملی بر زندگی و آثار علمی آیت الله رضوی کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A Survey of the Biography and Works of Molla Fathollah Kashani
پژوهشی در زندگی و آثار ملا فتح‌الله کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Kashan As Reflected in Yaghoot Hemawi's Majma Al-Boldan
سیمای کاشان در معجم البلدان یاقوت حموی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Saboor's Style: A survey of the Literary Style and Character of Saboor Kashani
سبک صبور (نگاهی به شعر و شخصیت صبور کاشانی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Allamh Narghi's solutions to Different types of scientific problems
رهیافت‌های علامه نراقی در گونه‌شناسی مشکلات علمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

An Description of the Unique manuscript by Ibne Abolhassan Al-Vaez Al-Adib Kashani Called Jame Alghasas
معرفی نسخه منحصربه‌فرد و ناشناخته «جامع القصص» تألیف ابن ابوالحسن الواعظ الادیب کاشانی 1077 ﻫ.ق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Sabahi Bidgoli: A pioneering Figure in Literature
صباحی بیدگلی پیشاهنگ نام آور دوره بازگشت ادبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Ontology In the words of Molla Mohsen Feiz Kashani
هستی‌شناسی در آرای حکمی ملا محسن فیض کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A Critical Review of Quranic Interpretation Approach by Kamalo-Al-Din Abd-o-Al Rezaagh Al-Kashani
بررسی انتقادی روش تأویل‌گرایانه کمال‌الدین عبدالرزاق کاشانی در «التأویلات»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 0, Number 5 (2015-3)


Poetry of Sanei Kashani
سیری در اشعار صانعی کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Religious Doctrine and Mystical Views of Mohaqeq Ardebili Bidgoli, the 11th Century Shi’ite Scholar, Mystic, and Poet
تصحیح انتقادی رسالۀ تذکره الذاکرین نوشتۀ محقق بیدگلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Ghiyath Al-Din Jamshid Kashani in Mathematics Education and Computational Mathematics
نقش غیاث‌الدین جمشید کاشانی در آموزش ریاضیات و ریاضیات محاسباتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Two Men-of-Letters, Two Scholars from Kashan, Two Playwrights, and Two Humayoon Farrokhs: A Retrospective Glimpse at Forgotten Dramatic Activities of Two Playwrights from Kashan
دو ادیب، دو کاشانی، دو نمایشنامه‌نویس، دو همایون‌فرخ نگاهی به زندگانی، آثار و نمایشنامه‌های عبدالرحیم و رکن‌الدین همایون‌فرخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Effect of Carpet Weaving Industry in Economic Development of Rural Areas in Abu Zeid Abad
صنعت قالی‌بافی و توسعۀ اقتصاد روستایی بخش ابوزیدآباد شهرستان آران و بیدگل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Documenting Architectural Heritage Using the Capacities of Faculties of Architecture; A case study: using the capacities of Kashan faculties of architecture in documenting the architectural heritage of this city
مستندنگاری میراث معماری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشکده‌های معماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Physical-Functional Utility of Amin od-Dowleh Timche in Bazaar of Kashan
تیمچۀ امین‌الدوله و بررسی میزان مطلوبیت کالبدی‌کارکردی آن در بازار سنتی کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 0, Number 4 (2014-9)


Tiling Motifs and Symbols of Qajar Era in Aqa Bozorg and Soltani (Imam) Mosque-and-School Historic Monuments
بررسی نقوش و نمادهای کاشی‌کاری دورۀ قاجار دردو مسجدـ مدرسه: آقابزرگ و امام خمینی کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Descriptive Bibliography of Nizām Vafā Arani
کتاب شناسی توصیفی نظام وفا آرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Nizām Vafā in the Iranian Constitutional Movement and Kashan Events
نقش نظام وفا در جنبش مشروطۀ ایران و رخدادهای کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reflecting Moral and Educational Themes in the Works and Thoughts of Nizām Vafā
بازتاب مضامین تعلیمی‌اخلاقی در آثار و اندیشه‌های نظام وفا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Stylistic Study of Nizām Vafā’s Ghazals
بررسی سبک‌شناسانۀ غزلیات نظام وفا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Secret of Undurability of Nizām Vafā’s Dramatic Works
راز ناماندگاری آثار نمایشی نظام وفا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Retrospective of Nizām Vafā’s Life and Dramatic Works
نگاهی به زندگانی و آثار نمایشی ازیادرفتۀ نظام وفا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 0, Number 4 (2008-10)


Sufi Exegesis and the potentials for Discretion
تفسیر صافی و زمینههای اجتهاد در آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Arbitrary Interpratations of the Holy Quran in Feiz Kashani's and other's views
فیض کاشانی و تفسیر به رأی در مقایسه با آرای برخی مفسران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feiz Kashani's Intellectual Behaviour
سلوک فکری فیض کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Divine attributes in the Veiwpoints of Feiz Kashani ad Sadr-al-Motta’ahellin
اوصاف الهی از دیدگاه صدرالمتألهین و فیض کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Irreplaceable Necessity of Friday (Jome'h) Prayer in Fiez Kashani's Ideas
فیض کاشانی «ره» و نظریه عینیّت وجوب نماز جمعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Love in the Diwan of Feiz Kashani
حدیث عشق در دیوان فیض کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of Feiz Kashani's Views on the Formation of Islamic criminal Law
تأثیر آرای فقهی ملا محسن فیض کاشانی در تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی (بخش حدود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Trust in Feiz Kashani 's Diwan
آسیب‌شناسی اعتماد اجتماعی در دیوان فیض کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Textual Validity of the Holy Quran from Feiz Kashani’s viewpoint
بررسی شیوه‌های احراز وثاقت متن قرآن از دیدگاه مرحوم فیض کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The unity of wisdom, intuition, and The unity of wisdom, intuition, and
اتحاد عقل و نقل و شهود در اندیشۀ فیض کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tafsire-Safi by Feiz Kashani
فیض و تفسیر صافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Looking at Feiz through his Wafi
نگاهی به فیض، گذری بر وافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wisdom and Religion in Feiz Kashani's Viewpoint
عقل و دین از دیدگاه فیض کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gnostic principles in Feiz Kashani's Poetry
مبانی عرفانی در دیوان اشعار فیض کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 0, Number 3 (2014-3)


Investigating the book of Sarf-e Moubad written by Sheikh Abdul Ali Moubad Bidgoli
نگاهی به کتاب صرف موبد نوشتۀ شیخ عبد العل ی موبد بیدگلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Theosophistic-Mystical Views of Mullah Habiballāh Sharif Kāshāni with the Emphasis on the Similarities of His Thoughts with Mowlānā
پژوهشی در دیدگاه های عرفانی حکمی ملّا حبیب الله شریف کاشانی با تأکید بر مشابهت اندیشه های وی با مولانا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison between Sho-oori Kāshi’s Mehr o Vafā and Nizāmi’s Khosrow o Shirin
مقایسۀ منظومۀ مهر و وفا از شعوری کاشی با خسرو وشیرین نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Status of Kāshān’s Jewish Community in Pahlavi Period and the Story of the Murder of Dr. Berjis
وضعیت جامعۀ یهودیان کاشان در دوران پهلوی و ماجرای قتل دکتر برجیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inscriptions overthe Historical Doors of Abyāneh
کتیبۀ درهای تاریخی ابیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preliminary Report of the First Season of Excavation in Feizābād Site, Spring 2012
گزارش مقدماتی فصل اول کاوش باستان شناسی محوطه فیض آباد در بهار 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Examination of Using Persian Language by “Afzal ad-Din Kāshāni” in Philosophical Writing
بررسی چرایی و چگونگی انتخاب زبان فارسی در نگارش فلسفی بابا افضل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Meaning of “Mowlawi” in Narāghi’s Masnavi-ye Tāghdis
مفهوم شناسی « مولوی » درمثنوی طاقد یس نراقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 0, Number 3 (2006-4)


A survey of historical changes in the structure of the city of kashan
سیر تحولات تاریخی و کالبدی بافت قدیم شهرکاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Art in the carpet Industry of the safavid period
بازتاب هنر کاشان در صناعت فرش صفویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The geographical And architectural features of historical houses in kashan
خانه‌های تاریخی کاشان، ویژگی‌های اقلیم‌شناختی معماری بومی شهر کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abu lu’lu:from Medina to kashan
ابولؤلؤ، از مدینه تا کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The influences of Bidel on sepehris’s poetry
بیدلانه‌های سپهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Rok of Kashani Sufis in Emergence of Isfahan School of Suffism
سهم عارفان کاشان در پیدایش مکتب عرفانی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Babal Afzal: The Seventh Century Grea Sufi
بابا افضل، حکیم، عارف و شاعر بزرگ قرن هفتم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kashan: home to the leading externalist
کاشان؛ خاستگاه پیشوای ظاهرگرایان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 0, Number 2 (2013-9)


Rhetorical and Poetic Objectives in the Divān of Rāvandi
اغراض شعری و آرایه‌های بلاغی در دیوان ابوالرضا راوندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Connection between Poetry and Kāshān’s Art of Pottery in Islamic Period
تعامل شعر با تکنیک‌های ساخت سفالینه‌های دورۀ اسلامی کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Literal and Artistic Aspects of Poems of Sabāhi Bidgoli
جلوه‌های ادبی و هنری در شعر صباحی بیدگلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduce poetry and stylistic features of Ghaffāri Kāshāni
معرفی دیوان اشعار غفاری کاشانی و ویژگی‌های سبکی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abu al-Hasan Nur al-Varā and his Son Calligraphers in Safavid Period
ابوالحسن نورالوری و پسرش نورالوری خوشنویسان عهد صفوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Philosophical, Mystical, and Moral Concepts in the Quatrains of Afzal al-Din Mohammad Kāshāni
اندیشه‌های حکمی، عرفانی و اخلاقی در رباعیات افضل‌الدین محمد کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Approach of Feyz Kāshāni in Sāfi Commentary
نگاهی دوباره به روش فیض کاشانی در تفسیر صافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 0, Number 2 (2005-10)


Seyyed Abu Al-Reza Ravandi, An Arabic Poet of Kashan
سیّد ابو الرّضا راوندی کاشانی عربی سرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Some Points Regarding the Family of Fayd
نکاتی چند در باب خاندان فیض کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

From Bashan to Kashan
از باشان تا کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The study of a nation’s
تاریخ مدارس در کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Explaining the Status of Social Cooperation of the Citizens of Kashan
تبیین وضعیت مشارکت اجتماعی شهروندان کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Recognition of cultural and civil functions of Kashan: A developmental process
تکوین روند سازمان یابی و نقش فرهنگی و تمدنی شهر کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Health consideration in Traditional architecture: the case of dwellings in soutneast of Kashan
آموزه‌های بهداشتی در مساکن بومی ایران مرکزی (با تاکید بر سکونتگاه‌های جنوب شرق کاشان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Anoshirvan: a Kashani Manager, Historian, and scholar of Haelith
انوشیروان؛ مدیر، مورخ و محدثی کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

An analysis of the Methodology of Mulla Habib-Allah Sharif
تحلیلی از روش‌شناسی تفسیر ملاحبیب‌الله شریف کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

An Overview of Mobed Bidgoli’s Poetry and Status
گذری بر شأن و شعر موبد بیدگلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 0, Number 1 (2013-3)


Methodology of Qurānic Interpretation by Ayatollāh Najafi A Review of His Life and Works
روش شناسی تفسیر آیت الله نجفی با مروری بر زندگی و آثار او
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Color and Dyeing Kāshān’s Carpets
رنگ و رنگرزی در فرش کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ahli Al-khorāsāni and Kāshān’s Black-eyed Mistresses
اهلی خراسانی و سیه چشمان کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wool Weaving in Kāshān: An Investigation of Its Historical Process, Activities, Stages and Different Kinds of Wool Weaving
شعربافی در کاشان (تحلیلی بر فرآیند تاریخی، فعالیتها،مراحل و دستبافتههای شعربافی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of Qurānic Borrowing in Quatrains of Bābā Afzal Kāshāni
بررسی وامگیریهای قرآنی در رباعیات بابا افضل کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ancient Monuments, Inscriptions and Documents in Barzok
آثار، اسناد و کتیبه های تاریخی برزک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

mparative Study of Political Perspectives of Bābā Afzāl and Abu Nasr Al-Fārābi
مطالعۀ تطبیقی اندیشههای سیاسی بابا افضل و آرای سیاسی ابونصر فارابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 0, Number 1 (2005-4)


From the Rose Water of Kashan to the Flowers of Cachan
از گلاب کاشان تا گل‌های کشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Traditionists of Kashan
کاشان و محدثان کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kashan in Montajab al-Din’s Fehrest
کاشان در فهرست منتجب الدین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qutb-Ravandi and His Commentary on Nahjul
قطب راوندی و شرح نهج‌البلاغه (منهاج البراعه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Historical Geography of Kashan in The History of Qom
جغرافیای تاریخی منطقه کاشان در «تاریخ قم»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A Quest in Rahat Al-Sodour
سیری در راحه الصدور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Reflection of the Traditional Architecture of Kashan in the Poems of Sepehri
بازتاب معماری سنتی کاشان در اشعار سپهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vocal and Phonic Changes in Kashani Dialect
دگرگونی‌های صوتی و آوایی در لهجه کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sepehr-e Kashani and the Characteristics of His Poetry
معرفی سپهر کاشانی و ویژگیهای شعری او
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Glance at Kashan and Its great Personages
نیم نگاهی به کاشان و بزرگان آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles