نشریه کاشان شناسی- درباره نشریه
پژوهش نامه کاشان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان

مدیر مسئول: دکتر محمد مشهدی نوش آبادی

سردبیر: دکتر محسن قاسم پور

ویراستار فارسی: دکتر حسین ایمانیان، اقدس عدالت پور

ویراستار انگلیسی: علی محمد فلاحی

نشانی مطلب در وبگاه نشریه کاشان شناسی:
http://sh-kashan.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب