نشریه کاشان شناسی- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مدیر مسئول: دکتر امیر حسین مدنی
سردبیر:دکتر  محسن قاسم‌پور راوندی

هیئت تحریریه
 • دکتر محمد علی کاظم بیکی دانشیار دانشگاه تهران
 • دکتر احمد بادکوبه هزاوه دانشیار دانشگاه تهران
 • دکتر محسن معصومی دانشیار دانشگاه تهران
 • دکتر سید جمال موسوی دانشیار دانشگاه تهران
 • دکتر علی بیات دانشیار دانشگاه تهران
 • دکتر داریوش رحمانیان دانشیار دانشگاه تهران
 • دکتر ناصر تکمیل همایون استاد استاد باز نشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • دکتر حسن فاضلی نشلی استاد دانشگاه تهران
 • دکتر ابراهیم موسی پور استادیار بنیاد دایره‌المعارف اسلامی
 • دکتر عباس اقبالی دانشیار دانشگاه کاشان
 • دکتر محسن قاسمپور دانشیار دانشگاه کاشان
 • دکتر رضا شجری دانشیار دانشگاه کاشان
 • دکتر محمد مشهدی نوش‌آبادی استادیار دانشگاه کاشان
 • دکتر حسین ایمانیان استادیار دانشگاه کاشان
 • دکترامیر حسین چیت سازیان دانشیار  دانشگاه کاشان
 • دکترحسین حیدری دانشیار دانشگاه کاشان
 • دکتر حمیدرضا جیحانی استادیار دانشگاه کاشان
نشانی مطلب در وبگاه نشریه کاشان شناسی:
http://sh-kashan.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب