نشریه کاشان شناسی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
         مدیر مسئول: دکتر امیر حسین مدنی          دریافت رزومه

        سردبیر: دکتر  محسن قاسم‌پور راوندی         دریافت رزومه


مدیر اجرایی :خانم دکتر مهناز طالبی

کارشناس : خانم فاطمه قربان بیدگلی


اعضای هیات تحریریه

    
          دکتر برنارد هورکارد استاد مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه   دریافت رزومه

 •           دکتر ناصر تکمیل همایون استاد باز نشسته پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی                                                                                           دریافت رزومه
 •                                   
 •               دکتر محمد خزائی استاد دانشگاه تربیت مدرس                 دریافت رزومه
 •             دکترمحسن شاطریان استاد دانشگاه کاشان                                    دریافت رزومه​​​​​​   
 •                                                                               
 •          دکتر حسن فاضلی نشلی استاد دانشگاه تهران                                دریافت رزومه 
 •                                          
 •                دکتر محسن قاسمپور استاد دانشگاه کاشان                     دریافت رزومه
 •               دکتر حسن کریمیان استاد دانشگاه تهران                                         دریافت رزومه
 •             دکتر بهمن نزهت استاد دانشگاه ارومیه                                            دریافت رزومه   
 •            
 •                دکتر کمال الدین نیکنامی استاد دانشگاه تهران                  دریافت رزومه
 •               دکتر ناصر نیکوبخت استاد دانشگاه تربیت مدرس                       دریافت رزومه   

 •                        
 •         دکتر عباس اقبالی دانشیار دانشگاه کاشان                        دریافت رزومه  
 •        دکتر حمیدرضا جیحانی دانشیار دانشگاه کاشان                   دریافت رزومه
 •       دکترامیر حسین چیت سازیان دانشیار  دانشگاه کاشان          دریافت رزومه
 •       دکترحسین حیدری دانشیار دانشگاه کاشان                         دریافت رزومه
 •     دکتر رضا شجری دانشیار دانشگاه کاشان                               دریافت رزومه
 • ویراستار فارسی: خانم اقدس عدالت پور

نشانی مطلب در وبگاه نشریه کاشان شناسی:
http://sh-kashan.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب