نویسنده = ���������� �������������� �������� ��������
مفهوم فرهنگ در آثار افضل الدین محمّد مرقی کاشانی

دوره 4، شماره 2، مهر 1388، صفحه 80-90

دکتر ناصر تکمیل همایون