نویسنده = ������������������ ������ ����������������
گذر و نظری سبک‌شناختی در نوشته‌های بابا افضل کاشانی

دوره 4، شماره 2، مهر 1388، صفحه 168-210

سید محمد راستگوفر؛ سید محمدفرید راستگوفر