نویسنده = ���������� �������������� ��������������
نسخه‌ای نویافته از رسائل بابا افضل کاشانی در یزد

دوره 4، شماره 2، مهر 1388، صفحه 293-318

محمدرضا ابوئی مهریزی؛ وحید ذوالفقاری