نویسنده = ���������� ���������� ��������������
روش شناسی تفسیر آیت الله نجفی با مروری بر زندگی و آثار او

دوره 5، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 136-165

حمیدرضا فهیمی تبار


تأملی بر زندگی و آثار علمی آیت الله رضوی کاشانی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 213-228

حمیدرضا فهیمی تبار


تفسیر صافی و زمینههای اجتهاد در آن

دوره 3، شماره 2، مهر 1387، صفحه 315-359

حمیدرضا فهیمی تبار