نویسنده = ������������ ������������������
سیمای کاشان در معجم البلدان یاقوت حموی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 173-180

عبدالرحیم قنوات


ابولؤلؤ، از مدینه تا کاشان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 73-81

عبدالرحیم قنوات