نویسنده = ������ �������� ������������ ��������������
عقل و دین از دیدگاه فیض کاشانی

دوره 3، شماره 2، مهر 1387، صفحه 28-48

احدالله قلی زاده برندق