نویسنده = ���������� �������� ��������������
فیض و تفسیر صافی

دوره 3، شماره 2، مهر 1387، صفحه 70-109

غلامعلی عزیزی کیا