نویسنده = ������������ �������� ������
سیر تحولات تاریخی و کالبدی بافت قدیم شهرکاشان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 127-155

حمید رضا وارثی؛ علی زنگی آبادی؛ ابوذر وفایی