نویسنده = ���������� ����������� ��������������
گذری بر شأن و شعر موبد بیدگلی

دوره 1، شماره 2، مهر 1384

عبدالله موحدی محب‌