نویسنده = ������������ ������������������
معرفی سپهر کاشانی و ویژگیهای شعری او

دوره 1، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 25-37

رضا روحانی؛ عبدالرزاق امیری