نویسنده = ������������ �����������������������
تحلیل محتوایی و ساختاری اشعار سپیده کاشانی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 257-286

10.22052/1.14.257

فاطمه‌سادات طاهری


بررسی سبک‌شناسانۀ غزلیات نظام وفا

دوره 7، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 84-129

فاطمه سادات طاهری


معرفی دیوان اشعار غفاری کاشانی و ویژگی‌های سبکی آن

دوره 6، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 70-101

فاطمه سادات طاهری؛ تقی دشتی