نویسنده = ������������ ��������
اوضاع یهودیان کاشان در روزگار افشاریه و زندیه

دوره 12، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 165-184

10.22052/1.14.165

علی فلاحیان وادقانی؛ حسین حیدری


سیمای اجتماعی یهودیان کاشان در دورۀ صفوی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 104-121

حسین حیدری؛ علی فلاحیان وادقانی


وضعیت جامعۀ یهودیان کاشان در دوران پهلوی و ماجرای قتل دکتر برجیس

دوره 6، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 86-115

علی فلاحیان وادقانی؛ حسین حیدری