نویسنده = �������������� �������� ������
مطالعۀ مرکز محلۀ پنجه‌شاه کاشان با تأکید بر نقش زیارتگاه و عناصر معماری و شهری پیرامون

دوره 13، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 3-38

10.22052/kashan.2020.111007

حمیدرضا جیحانی؛ محمد مشهدی نوش آبادی؛ حانیه اویسی؛ آذین زیلوچیان


زیارتگاه گلچقانۀ کاشان، مطالعۀ ویژگی‌های معماری و سیر تحول تاریخی آن

دوره 12، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 81-114

10.22052/1.14.81

حمیدرضا جیحانی؛ محمد مشهدی نوش‌آبادی؛ آمنه فرهادی‌وند؛ زهرا زهرا قلندری


ارزیابی تغییر ساختار فضایی محدودۀ شهری محتشم کاشان

دوره 11، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 31-48

10.22052/2.13.31

پریچهر شفیعی؛ حمید رضا جیحانی


ابعاد کالبدی میراث کشاورزی دشت کاشان با نگاهی به کوشک‌ها و بناهای مزارع آران‌وبیدگل و نوش‌آباد

دوره 9، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 20-41

حمیدرضا جیحانی؛ محمدعلی زاغیان؛ زهرا کاکش‌پور؛ وحید میرزایی گودرزی


محلۀ سلطان میراحمد کاشان (ساخت محله و مطالعۀ تغییر و تحولات آن)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 112-139

حمیدرضا جیحانی؛ پوراندخت ارزانی؛ مهسا محمدقلی بیک