نویسنده = �������������� �������������� ��������
ابعاد کالبدی میراث کشاورزی دشت کاشان با نگاهی به کوشک‌ها و بناهای مزارع آران‌وبیدگل و نوش‌آباد

دوره 9، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 20-41

حمیدرضا جیحانی؛ محمدعلی زاغیان؛ زهرا کاکش‌پور؛ وحید میرزایی گودرزی