نویسنده = زهرا صادقی آرانی
توسعه مدل پذیرش فناوری: بررسی تأثیر تجربۀ مصرف، اینرسی و فرهنگ مصرف‌کننده بر پذیرش بانکداری باز (موردمطالعه: شعب منتخب بانک تجارت شهرستان کاشان).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

10.22052/kashan.2023.252490.1071

زهرا صادقی آرانی؛ مهدیه منعم زاده؛ اسماعیل مزروعی نصرآبادی


طراحی نظام مدیریت جانشین پروری در صنعت آب و فاضلاب (مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب کاشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

10.22052/kashan.2023.252499.1072

حمید رحیمی؛ زهرا صادقی آرانی


طراحی مدل شایستگی‌های کارآفرینانه‌ی زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی شهرستان کاشان: رویکرد آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22052/kashan.2023.253173.1085

پوریا منصوری؛ اسماعیل مزروعی نصرآبادی؛ زهرا صادقی آرانی