دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

پیشنهاد مدلی برای انتخاب رنگ فضای خواب، در معماری مسکونی معاصر، مبتنی بر مبانی حکمت طبیعیات مصداق: خانه های تاریخی شهر کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.22052/kashan.2023.248414.1057

محمد رضا حاتمیان؛ فهیمه گل باغ مهیاری


توسعه مدل پذیرش فناوری: بررسی تأثیر تجربۀ مصرف، اینرسی و فرهنگ مصرف‌کننده بر پذیرش بانکداری باز (موردمطالعه: شعب منتخب بانک تجارت شهرستان کاشان).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

10.22052/kashan.2023.252490.1071

زهرا صادقی آرانی؛ مهدیه منعم زاده؛ اسماعیل مزروعی نصرآبادی


بررسی ابریشم بافته‌های کاشان در موسسه هنر شیکاگو و موزه متروپولیتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

10.22052/kashan.2023.248757.1063

شهدخت رحیم پور


طراحی نظام مدیریت جانشین پروری در صنعت آب و فاضلاب (مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب کاشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

10.22052/kashan.2023.252499.1072

حمید رحیمی؛ زهرا صادقی آرانی