دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پیشنهاد مدلی برای انتخاب رنگ فضای خواب، در معماری مسکونی معاصر، مبتنی بر مبانی حکمت طبیعیات مصداق: خانه های تاریخی شهر کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.22052/kashan.2023.248414.1057

محمد رضا حاتمیان؛ فهیمه گل باغ مهیاری


توسعه مدل پذیرش فناوری: بررسی تأثیر تجربۀ مصرف، اینرسی و فرهنگ مصرف‌کننده بر پذیرش بانکداری باز (موردمطالعه: شعب منتخب بانک تجارت شهرستان کاشان).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

10.22052/kashan.2023.252490.1071

زهرا صادقی آرانی؛ مهدیه منعم زاده؛ اسماعیل مزروعی نصرآبادی


بررسی ابریشم بافته‌های کاشان در موسسه هنر شیکاگو و موزه متروپولیتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

10.22052/kashan.2023.248757.1063

شهدخت رحیم پور


ارائه مدل پارادایمی چابکی نیروی انسانی در شرکت‌های صنعتی بر اساس نظریه داده‌بنیاد (مورد مطالعه: شرکت‌های صنعتی منطقه آران و بیدگل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

10.22052/kashan.2023.248743.1064

مهدی راحمی نوش آبادی؛ مریم مجیدی؛ محمد مهتری آرانی


مترجمان وشارحان کاشانی نهج‌البلاغه (سده‌های ششم تا دهم هجری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.22052/kashan.2023.252507.1075

مرتضی امامی


بازشناسی چگونگی فرم‌دهی کتیبه‌های کاشی زرین‌فام کاشان قرون 7 و 8 هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

10.22052/kashan.2023.248763.1065

روزبه نمازی؛ علیرضا شیخی


طراحی نظام مدیریت جانشین پروری در صنعت آب و فاضلاب (مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب کاشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

10.22052/kashan.2023.252499.1072

حمید رحیمی؛ زهرا صادقی آرانی


طراحی مدل شایستگی‌های کارآفرینانه‌ی زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی شهرستان کاشان: رویکرد آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22052/kashan.2023.253173.1085

پوریا منصوری؛ اسماعیل مزروعی نصرآبادی؛ زهرا صادقی آرانی


مبانی حدیث پژوهی فیض کاشی در کتاب شافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22052/kashan.2023.248739.1062

حسین ستار؛ حمیدرضا فهیمی تبار؛ محسن قاسم‌پور؛ محمدتقی رحمت پناه


مقاله پژوهشی

سنجش و تحلیل رقابت پذیری ادراک شده از مقاصد گردشگری (مطالعه موردی: شهرکاشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22052/kashan.2023.253408.1087

احمد حجاریان