بابا افضل، حکیم، عارف و شاعر بزرگ قرن هفتم

نویسنده

چکیده

یکی از بزرگان علم و ادب و حکمت پژوهان در مورد تعامل فرهنگ و تمدن یونان و اسلام چنین گفته است: پس از برخورد فلسفه یونانی با عالم اسلام،‌ حیات عقلانی و روحانی در چهار جریان فرهنگی و عقیدتی در جهان اسلام تبلور یافت. فلسفه مشائی، حکمت اشراقی، کلام، ‌تصوف و عرفان، بازگشت این چهار جریان در موضوع شناخت و معرفت به دو مسأله اساسی برمی‌گردد است. یکی از تدلال و نظر و دیگری ریاضت و تزکیه و مجاهدت نفسانی. به عبارت واضح‌تر، برای شناخت آغاز و انجام جهان از دو راه تفکر و یا ریاضت و مجاهدت می‌توان طی طریق کرد . در ایران اسلامی هر کدام از این چهار جریان مذکور، در دامن خود، بزرگ مردان و دانشیانی را پرورده که آوازه آنها جهانی است. ابوعلی سینا، شهاب‌الدین سهروردی، غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی، نمونه‌های شاخص برای هر کدام از این جریان‌ها محسوب می‌شود. مشکل بتوان تصور کرد که چهره‌های برجسته و نمادهای بارز این حیات عقلانی و یا روحانی فقط به همان جریان که در آن برجسته بودند، تعلق داشتند. مرحوم مجتبی مینوی گفته است: در دو قرن پنجم و ششم جماعتی از بزرگان بوده‌اند که در عین تعلق به یکی از چهار طریقت مذکور، علاقه‌ای به یکی دیگر از طریقه‌های دیگر هم داشته‌اند . به نظر ایشان طریقه تصوف و عرفان، ‌از طریقه‌هایی بوده که هم فلاسفه و هم متکلمان و هم حکمای اشراقی به آن نظر داشته‌اند. یکی از شخصیت‌های بسیار مهم، مبتکر و حکیم متألّه در فاصله دو قرن پنجم و ششم با مشخصه‌ای که مذکور افتاد، باباافضل مرقی کاشانی است که در این مقاله، زندگی، افکار و آثار او مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Babal Afzal: The Seventh Century Grea Sufi

نویسنده [English]

  • M. Ghasempour
چکیده [English]

A great scholar addresses the relationship between the Greek culture and the Islamic culture. He contends that as a result of the interactions between Greek philosophy and Islam, tour ideological lines of thinking emerged, namely, Masha’i, Eshraqi, Kalam, and Tasavof of Sufism. The four ideological approaches have two basic epistemological principles in common: a) The principle of reasoning and wisdom and b) The principle of soul purification through hardship. There a great scholars advocating , ghazali and Toosi are but a few examples. This study focuses on Baha Afzal Maraghi kashani of the fifth and sixth centuries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baba Afzal
  • Sufism
  • Literature