راز ناماندگاری آثار نمایشی نظام وفا

نویسنده

چکیده

نظام وفا علاوه بر معلمی و شاعری، نویسندۀ آثار منثوری است که از آن جمله باید به دو نمایشنامۀ ستاره و فروغ و فروز و فرزانه اشاره کرد؛ دو نمایشنامه‌ای که در دهۀ 1320 خورشیدی، پس از آنکه در مدارس و هنرستان‌های متعددی در کشور به روی صحنه می‌روند، تنها یک بار به چاپ می‌رسند و از آن پس، دیگر تقریباً هیچ نامی از آن‌ها در تاریخ نمایشنامه‌نویسی در ایران برده نمی‌شود. این مقاله می‌کوشد تا با خوانشی تخصصی‌تر از این دو نمایشنامه و تجزیه و تحلیل ساختار آن‌ها به چرایی این موضوع بپردازد. بر این اساس، پس از شرح خلاصه‌ای از هر دو نمایشنامه، با ذکر نمونه‌هایی به بررسی عناصری محوری ازجمله شخصیت‌ها، زبان، گفت‌وگو، پیرنگ، کنش و کشمکش در آن‌ها می‌پردازیم. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Secret of Undurability of Nizām Vafā’s Dramatic Works

چکیده [English]

Apart from being a teacher and a poet, Nizām Vafā has written in prose too and has created dramatic works among which we can refer to two plays entitled “Setareh and Forough” and “Forouz and Farzaneh”. These two plays were first staged in a number of schools in Iran in the 1940s and were then published just once. Thereafter they have almost never been mentioned in the history of play writing in Iran. This paper means to explore the reasons of this evanescence through a more professional reading of the two plays and a structural analysis of them. Accordingly, after providing a brief synopsis of the plays, we will scrutinize essential elements such as character, language, dialog, plot, action, and conflict in them while quoting some excerpts.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Setareh and Forough
  • Forouz and Farzaneh
  • Nizām Vafā
  • Play-writing in Iran