کاشانِ پر خوف و رجای مولوی

نویسنده

چکیده

در بحر عمیق مثنوی، نام شهرها و اشخاص معدودی به میان آمده  و از میان این  نام ها و عناوین، شهر کاشان یکی از شهرهایی است که بخت و افتخار قرارگرفتن در دستورکار و منظومۀ مولانا را یافته است. این نوشته پس از نگاهی به شهرهای ذکرشده در فهرست داستان های مثنوی به  کاشان و حکایت عمرنامِ شهر کاشان در دفتر ششم می‌پردازد. در تحلیل زمینه‌های دخیل شدن کاشان در مثنوی، فرضیاتی چون روایات و امثلۀ رایج و شایع عوام، سفر یا گذر احتمالی مولوی از کاشان (یا ری) در هنگام عزیمت از بلخ به حج در دوران نوجوانی، تضادها و کشمکش‌های سیاسی اجتماعی و فرهنگی قرون قبل و حین زیست مولوی و فرضیۀ اثرگذاری کتب و نوشته‌های برجسته و مکتوب این اعصار مد نظر قرار گرفته‌اند. لذا در ذیل نوشته، اوضاع اجتماعی و به‌ویژه مذهبی و شخصیت‌های دخیل و برجستۀ کاشان در قرون نزدیک به پیدایش مثنوی نیز مورد کاوش قرار گرفته است. در پایان، دلالت‌های اصلی حکایت مولانا برای این شهر و تمام ولایت در معرض خوف و رجا تشریح شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kashan in Malawi’s view: A horrible and hopeful city

چکیده [English]

In Masnavi, the great work of Malawi (famous poet and mystic of Iran) limited cities has the chance for presentation and among these few cites’ names, Kashan has the glory of entering in one of Masnavi’s stories. In this essay, firstly, by short reviewing of Malawi’s life, works and bibliography and background of Masnavi’s generation, the story of “Omar in Kashan “has been  studied and analyzed. Entering the  name of Kashan under the sunni  man  who is  squint, has notions for studying the causes for illumination and demonstration of Kashan in Masnavi  and so Malawi’s mind and  thinking and so social and ideological situation  of  Kashan in Malawi’s era too. in this regard, suppositions same as passing of Malawi from Balkh (probably via Kashan ) to Ray and Mecca and so  traveling memories of these cities in Malawi’s childhood, common and lay discourse and stories  about Kashan and his people, religion and personality and rituals  in age and era of Malawi and at last  and most, a  cultural and religious powerful supposition  for  appearance of this story are analyzed. this last  hypothesis  is based on  religious conflicts among theological groups and cults mainly shia and sunni  states in middle of Iran(Jebal  district) which the best  representation of these  debates  and discourses is famous and influential book of Al-Naqz .following of  this investigation,  the essay  analyses  social , cultural and religious condition and  prominent events  of Kashan in the century’s  generation of this story  and memorandum of Kashan and so contemporary’s implications  same as truth finding  and tolerate characteristic and ethos  for new city of Kashan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kashan
  • Malawi
  • Masnavi
  • Al-Naqz
  • Omar
  • 7TH Hejri century (13th century)
  • truth finding