تبیین رابطۀ جامعه‌پذیری سیاسی و سرمایۀ ‌اجتماعی با مشارکت سیاسی شهروندان (مطالعۀ موردی: شهروندان شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 استادیار گروه جغرافیای سیاسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

مطالعۀ مشارکت سیاسی هر جامعه‌ای شناخت رفتار سیاسی مردم آن را میسر می‌سازد و مشخص می‌کند که در بسترهای اجتماعی گوناگون، میزان مشارکت سیاسی شهروندان چگونه و تحت‌تأثیر چه عواملی تغییر می‌پذیرد. این پژوهش به این سؤال پاسخ می‌دهد که رابطۀ جامعه‌پذیری سیاسی و سرمایۀ اجتماعی با مشارکت سیاسی در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل از چه الگوی فضایی پیروی می‌کند؟ با توجه به شاخص‌ها و مؤلفه‌های اصلی مؤثر بر مشارکت سیاسی، پرسش‌نامه‌ای تهیه و بین870 نفر از شهروندان این دو شهرستان توزیع گردید. متغیرهای مستقل در این پژوهش، جامعه‌پذیری سیاسی و سرمایۀ اجتماعی و متغیر وابسته، مشارکت سیاسی است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش، از آمار توصیفی و آمار استنباطی و نرم‌افزار spss استفاده شده است. دقت در میزان مشارکت سیاسی زیاد در بین شهروندان بیانگر این امر است که هرچه جامعه‌پذیری سیاسی و سرمایۀ اجتماعی افزایش می‌یابد، مشارکت سیاسی کم شهروندان کاهش و مشارکت زیاد شهروندان روند افزایشی را نشان می‌دهد و جامعه‌پذیری سیاسی از ۲/۷ به ۹/۲۶ و سرمایۀ اجتماعی از ۴/۱۳ در حد کم به 23 درصد در حد زیاد افزایش می‌یابد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که همبستگی بین دو متغیر سرمایۀ اجتماعی با مشارکت سیاسی بر مبنای ضریب همبستگی پیرسون با (195/0=r و 000/0=sig) و بین جامعه‌پذیری سیاسی با مشارکت سیاسی نیز همبستگی بین دو متغیر فوق بر مبنای ضریب همبستگی پیرسون با (344/0=r و 000/0=sig) مورد تأیید قرار گرفته و رابطۀ معناداری وجود دارد. از منظر مطالعۀ تطبیقی، یافته‌های پژوهش بین دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل نشان می‌دهد که شهروندان شهرستان آران و بیدگل از مشارکت سیاسی بالاتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Elaboration on the Relationship between Political Participation and Political Socialization as well as Social Capital: A Case Study of Cities of Kashan, Aran and Bidgol

نویسندگان [English]

 • Mehdi Mohammadzadeh 1
 • Hojat Mahkoui 2
 • Hamid Saberi 3
1 PhD Student of Political Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Assistant Professor of Political Geography, Department of Political Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Assistant Professor of Geography, Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

A study of political participation of any society makes the political behavior of its people known while specifying not only the ways the political participation of citizens changes in different social contexts but also the factors influence it. This research tries to answer the following question: which spatial pattern does the relationship between political participation and political socialization as well as social capital follow in cities of Kashan, Aran and Bidgol? Considering the main indicators and components affecting political participation, a questionnaire was prepared and distributed among 870 citizens of these two cities. The independent variables in this research are political socialization and social capital, and the dependent variable is political participation. Descriptive statistics and inferential statistics and SPSS software were used to analyze the data. The precision in the amount of high political participation among citizens indicates that as political socialization and social capital increase, the low political participation of citizens decreases while high participation of citizens illustrates an increasing trend and political sociability from 7.2 to 26.9 and social capital from 13.4% at the minimum to 23% at the maximum. The findings of research show that there is a meaningful and confirmed correlation between the variables of social capital and political participation, based on the Pearson correlation coefficient, (r=0.195 and sig=0.000) as well as between political socialization and political participation, based on the Pearson correlation coefficient (r=0.344 and sig=0.000). A comparative study of research findings regarding cities of Kashan as well as Aran and Bidgol depicts that the citizens of Aran and Bidgol have higher political participation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • political participation
 • political behavior
 • elections
 • spatial pattern of participation
 • political awareness
 1. احمدپور ترکمانی، بابک، ازکیا، مصطفی، و ساروخانی، باقر (1397)، «تبیین جامعه‌شناختی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در جامعه‌پذیری سیاسی جوانان شهر تهران»، مجلۀ جهان‌ رسانه، دورۀ 13، شمارۀ 1: 66ـ۹۲.
 2. احمدی‌پور، زهرا، و قادری حاجت، مصطفی (1394)، ساماندهی و آمایش سیاسی فضای شهری، چ۱، تهران: سمت.
 3. ازکیا، مصطفی (1379)، جامعه‌شناسی توسعه، چ۲، تهران: انتشارات کلمه.
 4. امام جمعه‌زاده، سید جواد، رهبر قاضی، محمودرضا، عیسی‌نژاد، مرید، و مرندی، زهره (1391)، «بررسی رابطۀ میان سرمایۀ ‌اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هفتم، شمارۀ 4: ۷ـ۳۳.
 5. باقری، معصومه، حسین‌زاده، علی‌حسین، و شجاعی، حسن(1398)، «بررسی رابطۀ جامعه‌پذیری سیاسی با مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز با رویکرد الگوسازی معادلۀ ساختاری»، نشریۀ علمی‌فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، سال چهاردهم، شمارۀ 49: 55ـ۸۵.
 6. تاجبخش، کیان، و پاتنام، رابرت (1384)، سرمایۀ ‌اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمۀ افشین خاکباز و حسن پویان، بی‌جا: انتشارات شیرازه.
 7. بشیریه، حسین (1378)، جامعۀ مدنی و توسعۀ سیاسی در ایران، تهران: علوم نوین.
 8. تاجیک، محمدرضا، و جعفری، روح‌الله (1385)، «بررسی تأثیر سرمایۀ ‌اجتماعی و مشارکت سیاسی بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران»، فرهنگ اندیشه، سال هفتم، شمارۀ 26 و ۲۷: 165ـ۱۹۵.
 9. حسن‌زاده، زهرا (1395)، تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی شهروندان شهرستان کاشان و آران و بیدگل، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، استاد راهنما محسن نیازی و استاد مشاوره مهران سهراب‌زاده، دانشگاه کاشان، گروه جامعه‌شناسی
 10. خواجه‌سروری، غلامرضا، و نوربخش، سیدمسعود (1397)، «نحوۀ تأثیر رسانه‌های جمعی در مشارکت ‌سیاسی شهروندان تهرانی»، جستارهای معاصر، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، سال نهم، شمارۀ ۲: 55ـ81.
 11. رجبی‌گیلان، نادر، قاسمی، سید رامین، رشادت، سهیلا، و رجبی، سجاد (1392)، «بررسی رابطۀ بین سرمایۀ ‌اجتماعی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در معلمان»، فصلنامۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دورۀ 21، شمارۀ 88: 95ـ۱۰۷.
 12. رنانی، محسن، و مویدفر، محمدرضا (1387). «سرمایۀ اجتماعی و عملکرد اقتصادی: بررسی مقایسه‌ای استان‌های ایران»، فصلنامۀ فرایند مدیریت و توسعه، دوره 21، شماره 2 و 3 (1735ـ0719): 106ـ79.
 13. زرقانی، سیدهادی، و رضوی‌نژاد، مرتضی (1395)، «بررسی و تحلیل الگوی فضایی پراکنش آراء در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری»، فصلنامۀ ژئوپلتیک، سال دوازدهم، شمارۀ ۲: 73ـ۱۰۴.
 14. سروش، مریم، و حسینی، مریم (1392)، «نوجوانان، جوانان و مشارکت ‌سیاسی، بررسی مقایسه‌ای نقش عوامل جامعه‌پذیری در مشارکت سیاسی جوانان و نوجوانان شیراز»، نشریۀ علوم اجتماعی، سال دهم، شمارۀ 2: 93ـ۱۲۶.
 15. سعادت، رحمان (۱۳۸۵)، «تخمین سطح و توزیع سرمایۀ اجتماعی استان‌ها»، فصلنامۀ رفاه اجتماعی، سال ششم، دورۀ 6، شمارۀ 23: 173ـ۱۹۶.
 16. سیدامامی، کاووس، و عبدالمطلب، عبدالله (1388)، «عوامل مؤثر برمشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس؛ مطالعۀ موردی شهر تهران»، پژوهشنامۀ علوم سیاسی، سال چهارم، شمارۀ ۴: 109ـ۱۴۶.
 17. شوهانی، احمد، و شوهانی، نادر (1398)، «سنجش و تحلیل میزان سرمایۀ ‌اجتماعی بر مشارکت ‌سیاسی مردم؛ مطالعۀ موردی: شهر ایلام»، فصلنامۀ پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال نهم، شمارۀ ۴: 1ـ۲۵.
 18. شیری، نعمت‌الله، خوش‌مرام، مژگان، رستمی، فرحناز، و میرک‌زاده، علی‌اصغر (1393)، «نقش سرمایۀ اجتماعی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان: مطالعۀ موردی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی»، مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، دورۀ 4، شمارۀ 6: 57ـ۸۳.
 19. غفاری هشجین، زاهد، بیگی‌نیا، عبدالرضا، و تصمیم‌قطعی، اکرم (1389)، «عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنی دانشگاه تهران»، مجلۀ دانش ‌سیاسی، سال ششم، شمارۀ 2 (پیاپی 12): 207ـ۲۴۰.
 20. فرهادی، مرتضی (1372)، «فرهنگ یاریگری در ایران؛ درآمدی بر مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی تعاون)، تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاه.
 21. فیلد، جان (1386)، سرمایۀ ‌اجتماعی، ترجمۀ غلامرضا غفاری و حسین رمضانی، چ۱، تهران: کویر.
 22. هاشمی، سید ضیاء، فولادیان، مجید، و فاطمی امین، زینب (1389)، «بررسی عوامل اجتماعی و روانی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم شهر تهران»، پژوهشنامۀ علوم سیاسی، سال پنجم، شمارۀ 1 (پیاپی 17): ۱۹۹ـ۲۲۶.
 23. هوشنگی، حمید، و جعفرپور، رشید (1391)، «ریشه‌ها و زمینه‌های بی‌اعتمادی سیاسی در جامعۀ ایرانی در دورۀ رژیم پهلوی»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، دورۀ 2، شمارۀ 2: 61ـ۷۵.
 24. Hong, Yahhuei, and Colin, Trisha T. (2017), "The impact of political socialization on people`s online and offline political participation – taking the youth of singapor as an example, advances", Journalism and Communication, No. 5: 30-70.
 25. Lipset, Seymour Martin (1976), Political Man, Heinemann Educationals Book Ltd, Eighth Published in Great Britain.
 26. Nahapiet, J., and Ghoshal, S. (1998), "Social capital, intellectual capital and the organizational advantage", Academy of Management Review, Vol. 23, No. 2: 242-266.
 27. Putnam, R. (2000), Bowling Alon: the Collapse and Revival of American Community simon snd Schuster, New York : Simon & Schuster, Social capital Gateway, http://bowlingalone.com/

Twitter logo Facebook logo.

 1. Skoric, Marko M., and Deborah Ying, Ying Ng., (2009), "Bowling Online, Not Alone Online Social Capital and Political Participation in Singapore", Journal of Computer- Mediated Communication, Vol. 14, No. 2: 414-433
 2. Suh, Hyungjun (2020), Correlation between Social Capital and Political Participation: Considering National Economic, Political Development, and Economic Inequality. University of Arizona.
 3. Ugwa, Oko and Mgbo, Oguud Felicia (2010), "The Impact Of Political Sociolization on Political Participation a Nigerian View", Continetal Journal Social Sciences, Vol. 3: 44-49.