بررسی خاصیت ضدباکتریایی نخ پشمی رنگرزی شده با پسماند گل محمدی حاصل از گلاب گیری کاشان

نویسنده

گروه فرش، دانشگاه هنر شیراز، شیراز،ایران.

چکیده

در این پژوهش قابلیت رنگدهی و خاصیت ضد باکتریال پسماند گل محمدی حاصل از گلاب‌گیری کاشان بر روی نخ پشمی ارزیابی شد. پسماند گل محمدی ماده‌ای زائد است که در حجم وسیعی در طی عملیات گلاب‌گیری تولید و دفع آن هزینه‌های قابل توجهی را به صنعت گلاب‌گیری کاشان وارد می نماید. از سویی دیگر، سطح منسوجات با الیاف طبیعی از جمله فرش‌های دستباف در حضور رطوبت و حرارت، در معرض رشد و تکثیر باکتری ها قرار گرفته و منجر به ایجاد مشکلاتی در دوام، زیبایی ظاهری و بهداشت کالا می‌شود. در این تحقیق علاوه‌ بر ارزیابی مشخصه‌های رنگی و ثبات نوری پشم رنگرزی‌شده با عصاره آبی و الکلی پسماند گل محمدی حاصل از گلاب‌گیری، مقایسه اثر ضد‌باکتری آن‌ها بر روی دو باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس‌اورئوس و گرم منفی اشرشیا‌کلی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد تمام نمونه‌های رنگ شده میزانa* وb* مثبت داشتند که بیانگر فام قرمز و زرد آنهاست. بر‌طبق یافته‌های این مطالعه، استفاده از عصاره‌های رنگی مستخرج از پسماند گل محمدی قادر است قدرت رنگی و ثبات‌های عمومی مناسبی را بر روی نخ پشمی ایجاد کند. علاوه براین، نتایج ارزیابی فیتوشیمیایی و ضد‌باکتری اثبات کرد که این رنگزای به علت دارا بودن ترکیبات فلاونوئیدی از جمله سیانیدین‌ دی‌ گلوکزید می‌تواند عاملی امید بخش در پیشگیری از بیماری‌های عفونی ناشی از باکتر‌های E.coli و S.areuse باشد. از سویی دیگر، به نظر می رسد که عصاره اتانولی و متانولی رنگزای مذکور به ترتیب در بخش ثبات نوری، اثر ضد باکتریال و قدرت رنگی قوی‌تر عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the antibacterial properties of woolen yarn dyed with Rosa damascena Mill residue obtained from Kashan rose extract

نویسنده [English]

  • Saeedeh Rafiei
Carpet Department, Shiraz Art University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Abstract:

In this research, the dyeing ability and antibacterial properties of the waste of the rose obtained from Kashan rose extract on woolen yarn were evaluated. Rosa damascena Mill residue is a waste material that is produced and disposed in a large volume during rose-hip extract operations, which brings significant costs to the Kashan rose industry. On the other hand, the surface of textiles with natural fibers, including handwoven carpets, in the presence of moisture and heat, is exposed to the growth and proliferation of bacteria and leads to problems in the durability, appearance and health of the product. In this research, in addition to evaluating the color characteristics and light fastness of wool dyed with aqueous and alcoholic extract of the rose water residue, the comparison of their antibacterial effect on two Gram-positive Staphylococcus aureus and Gram-negative Escherichia coli bacteria has also been investigated. The results showed that all dyed samples had positive a* and b* levels, which indicate their red and yellow tunes. According to the findings of this study, the use of color extracted from the Rosa damascena Mill residue is able to create good color strength and general stability on woolen yarn. In addition, the results of phytochemical and antibacterial evaluation proved that this dye can be a promising factor in preventing infectious diseases caused by E. coli and S.areuse bacteria due to the presence of flavonoid compounds including cyanidin diglucoside. On the other hand, it seems that the ethanolic and methanolic extracts of the mentioned dye are stronger in light fastness, antibacterial effect and color strength, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • natural dyeing
  • wool
  • Rosa damascena Mill residue
  • antibacterial property
  • cyanidin diglucoside