معرفی سپهر کاشانی و ویژگیهای شعری او

نویسندگان

چکیده

سپهر کاشانی(1216 – 1296 هـ .ق) یکی از شاعران و نویسندگان مشهور عصر قاجار و یکی از شاعران سبک بازگشت است. مقاله حاضر که به معرفی این شاعر و سبک شعری او می‌پردازد، در دو بخش تدوین شده است: در بخش اول، به زندگی شخصی سپهر از جمله محل تولد، مراحل تحصیل، شاعری و دانشهای آموخته او در شهر کاشان اشاره می‌شود، و سپس، به ترقی او در مراتب شاعری و دیوانی در دستگاه محمود میرزا‌ـ فرزند فتحعلی شاه‌ـ و ناصر الدین شاه اشاراتی می‌رود، و به دنبال آن، آثار مکتوب و منظوم سپهر، به ویژه دیوان قصاید او با عنوان محمودالقصاید، به اجمال، معرفی می‌شود. در بخش دوم، به معرفی مقام شاعری و امتیازات شعری سپهر پرداخته می‌شود. در این بخش، با اشاره‌ای به سبک بازگشت، سبک شاعری او معرفی می‌گردد و درباره کمیت زیاد اشعار و کیفیت تقلید از دیگران، و تتبع و تسلط او در فنون شعر بحث می‌شود. در این باره، برخی ابیات متناسب که نشانه سبک فردی و قدرت شعری اوست، به عنوان شاهد از دیوان محمود القصاید او نقل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sepehr-e Kashani and the Characteristics of His Poetry

نویسندگان [English]

  • Reza Rohani
  • Abdul Razzaq Amiri
چکیده [English]

Sepehr-e Kashani (A.H. 1216 - 1269) is one of the famous poets and writers of Qajar time and one of the poets who adopted the style of the classical poets. This article is an attempt to introduce this poet and his poetical style, and is divided into two sections. The first sections investigates Sepehr’s personal life, including the place of his birth, his education, his poetry, and the kinds of knowledge he acquired in Kashan. Moreover, the development of his poetic art and his association with the court of Mahmood Mirza (the Son of Fath Ali Shah) and Nasir al-Din Shah have been discussed and a brief analysis of his verse and prose, especially his Divan of Odes entitled Mahmood al-Qasaed is given at the end of this section. In the second section, the importance of Sepehr’s poetry and his poetical merits are examined. Next, the style of classical poets is introduced, and Sepehr’s special style on poetry, a large quantity of his poems, the manner of his imitation of others, and his status as a poet are discussed. In this regard, some suitable verses which represent his personal style and his poetical power are selected from his Divan , Mahmood al-Qasaed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sepehr Kashani
  • classical poets
  • Mahmood al-Qasaed
  • Sepehr’s status as a poet