آثار، اسناد و کتیبه های تاریخی برزک

نویسنده

چکیده

برزک، از جمله شهرهای باستانی و تاریخی منطقۀ کوهستانی کاشان است. این مقاله در دو بخش، به بررسی تاریخ و آثار تاریخی برزک با توجه به اسناد و مدارک بر جای مانده، پرداخته است. چون اسناد صریح و روشنی از تاریخ پیش از اسلام برزک در دست نیست، بر اساس شواهد تاریخی و فرهنگی مانند زبان، ادبیات عامیانه، باورها و آیینها تصویری از گذشتۀ آن فراهم آمده است. اهمیت تاریخی برزک در دوران اسلامی نیز با توجه به کتیبه های بر جای مانده از دوران ایلخانی و صفوی بررسی شده است. از وضعیت تاریخی دوره قاجاری، اطلاعات موثقی در دست است. اشاراتی که در کتب این دوره به برزک شده، قابل توجه است. از جمله شرح واقعۀ هجوم نایبیان به این خطه و دفاع جوانمردان برزکی از آبادی و قتل ناجوانمردانۀ برخی از آنان و مصایب وارد آمده بر شهروندان، واقعهای نیست که از حافظۀ تاریخی منطقه پاک شود.در بخش دوم مقاله، آثار تاریخی مورد بررسی قرار گرفته اند؛ این آثار عبارت اند از : کتیبه ها و نقوش بر جای مانده از دوره ایلخانی و صفوی، آثار باستانی تپه قلعه، بافتتاریخی شهر، زیارتگاههای برزک از جمله زیارتگاه چهل دختران (امامزاده احمد) و امامزاده احمد از دوره صفوی، زیارتگاه سراجالدین، خانههای تاریخی موسوی، کاردان و قادری (موزه مردمشناسی). همچنین اسناد و کتیبه های موجود در موزه مردم شناسی برزک که بازماندهای از دوران ایلخانی، صفوی و قاجاری است، در این مقاله بازخوانی و معرفی شده است. بررسیهای این مقاله نشان میدهد شهر برزک از جمله مناطق مهم تاریخی و فرهنگی منطقه و شایستۀ توجه و نگاه عمیق پژوهشگران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ancient Monuments, Inscriptions and Documents in Barzok

چکیده [English]

Barzok is a historical and ancient city located in mountainous regions of Kāshān. Arranged in two section, this article is an investigation of ancient monument and history of Barzok through studying old documents. Due to the lack of precise and clear-cut pre- Islamic documents about Barzok, this research applied cultural and historical evidences such as language, folk literature, beliefs, and rituals to provide a holistic picture of Barzok's history. Considering inscriptions of Ilkhāni and Safavi era, Barzok's historical significance in Islāmic period is examined. There are authentic data about historical state of Qājār era. It is worthy to note that some books of Qājār period referred to Barzok. For instance, Nayebiān's attack on this city, Barzoki's courageous defense and their cruel homicide by Nāyebiān could not be removed from history's memory. The second section is aimed at scrutinizing ancient monuments such as inscriptions of Ilkhāni and Safavi era, ancient monuments of Tappe Ghale (means castle hill), the history of city's structures, Barzok's holy shrines such as Chehel Dokhtarān and Imāmzādeh Ahmad in Safavi era, along with Serāj Al-Din shrine and historical houses of Mousavi, Kardan and Ghāderi (anthropological museum). The present study introduces the inscriptions and documents in Barzok's anthropological museum which date back to Ilkhāni, Safavi, and Qājāri's era. A comprehensive review of these documents is also presented. The results indicate that Barzok is a significant cultural and historical state and investigators are needed to profoundly study and review it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barzok
  • History
  • Historical Monuments
  • Inscriptions
  • Documents