لیست داوران درنشریه 1398

نام  نام خانوادگی سازمان
امیر حسین      مدنی دانشگاه کاشان
امیر حسین                      چیت سازیان دانشگاه کاشان
محسن  جاوری                               دانشگاه کاشان
حسن  احمدی زاده دانشگاه کاشان
مصطفی صادقی دانشگاه کاشان
 رضا نوری شادمهاانی                         دانشگاه کاشان
جواد حسین زاده ساداتی                        دانشگاه کاشان
حسین  ایمانیان دانشگاه کاشان
محسن قاسمپور  دانشگاه کاشان
محمد  مشهدی نوش آبادی دانشگاه کاشان
فاطمه سادات     طاهری دانشگاه کاشان
محمدرضا غیاثیان دانشگاه کاشان
محمود                                    سادات بیدگلی                    دانشگاه کاشان
علی عمرانی پور دانشگاه کاشان
زهره یادگاری دانشگاه کاشان
فتحعلی قشقائی فر دانشگاه کاشان