اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ابوذر وفائی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/vafaei/fa
vafaeikashanu.ac.ir

سردبیر

محسن نیازی

علوم اجتماعی استاد دانشگاه کاشان

kashanu.ac.ir/file/download/faculty/1559121390-2.pdf
niazimkashanu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد امینی

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/amini/fa
aminikashanu.ac.ir

ناصر تکمیل همایون

استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

nthoumayoonihcs.ac.ir

محمدرضا تمنائی فر

روانشناسی دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/tamannai/fa
tamannaikashanu.ac.ir

امیر حسین رسول نیا

زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/rasoulnia/fa
rasoulniakashanu.ac.ir

رضا رضازاده

فلسفه و الهیات تطبیقی دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/rezazadeh/fa
r.rezazadehkashanu.ac.ir

محمد حسن صانعی پور

علوم قرآن وحدیث دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/saneipur/fa
saneipurkashanu.ac.ir

فریبرز صدیق ارفعی

روان شناسی دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/arfaee/fa
fsakashanu.ac.ir

حسن فاضلی نشلی

باستان‌شناسی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hfazelin/
hfazelinut.ac.ir

حسن کریمیان

باستان‌شناسی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hkarimi/
hkarimiut.ac.ir

روح الله میرزایی محمد آبادی

محیط زیست دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/rmirzaei/fa
rmirzaeikashanu.ac.ir

بهمن نزهت

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=71&Ln=fa
b.nozhaturmia.ac.ir

کمال الدین نیکنامی

باستان‌شناسی استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~kniknami
kniknamiut.ac.ir

ناصر نیکوبخت

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/n_nikoubakht
n_nikoubakhtmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

برنارد هورکارد

جغرافیا- ایران‌شناسی استاد مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه

associationforiranianstudies.org/civicrm/profile/view?reset=1&id=432&gid=5
bernardhourcadeyahoo.com

مدیر اجرایی

مهناز طالبی

دکتری زبانشناسی مدرس مدعو در دانشگاه کاشان

mpakashanu.ac.ir

کارشناس نشریه

فاطمه قربان

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان

fatemehgh312gmail.com

ویراستار ادبی نشریه

اقدس عدالت پور

دانشگاه کاشان

azizedalatpuryahoo.com

ویراستار انگلیسی

زهرا سادات طاهری

دانشگاه کاشان

ztaherikashanu.ac.ir