اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

امیرحسین مدنی

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/amadani/fa
m.madanikashanu.ac.ir

سردبیر

محسن قاسم پور

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/ghasempour/fa
ghasempourkashanu.ac.ir

مدیر اجرایی

مهناز طالبی

دکتری زبانشناسی مدرس مدعو در دانشگاه کاشان

mpakashanu.ac.ir

کارشناس نشریه

فاطمه قربان

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان

fatemehgh312gmail.com

اعضای هیات تحریریه

عباس اقبالی

زبان و ادبیات عرب دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/aeghbaly/fa
aeghbalykashanu.ac.ir

ناصر تکمیل همایون

استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

nthoumayoonihcs.ac.ir

حمیدرضا جیحانی

معماری دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/jayhani/fa
jayhanikashanu.ac.ir

امیرحسین چیت‌سازیان

معماری دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/chitsazian/fa
chitsaziankashanu.ac.ir

حسین حیدری

الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/heydari/fa
heydarikashanu.ac.ir

محمد خزائی

گرافیک-ارتباط دیداری استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/khazaiem
khazaiemmodares.ac.ir
0000-0002-7810-522X

محسن شاطریان

جغرافیا و اکوتوریسم استاد دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/shaterian/fa
shateriankashanu.ac.ir

رضا شجری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/shajary/fa
shajarykashanu.ac.ir

حسن فاضلی نشلی

باستان‌شناسی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hfazelin/
hfazelinut.ac.ir

محسن قاسم پور

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/ghasempour/fa
ghasempourkashanu.ac.ir

حسن کریمیان

باستان‌شناسی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hkarimi/
hkarimiut.ac.ir

محمد مشهدی نوش آبادی

دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/mashhadi/fa
mmn5135kashanu.ac.ir

بهمن نزهت

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=71&Ln=fa
b.nozhaturmia.ac.ir

کمال الدین نیکنامی

باستان‌شناسی استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~kniknami
kniknamiut.ac.ir

ناصر نیکوبخت

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/n_nikoubakht
n_nikoubakhtmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

برنارد هورکارد

جغرافیا- ایران‌شناسی استاد مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه

associationforiranianstudies.org/civicrm/profile/view?reset=1&id=432&gid=5
bernardhourcadeyahoo.com

ویراستار ادبی نشریه

اقدس عدالت پور

دانشگاه کاشان

azizedalatpuryahoo.com

ویراستار انگلیسی

مسعود نایب صادقی

دانشگاه کاشان

masou.nayeb.1377gmail.com