لیست داوران نشریه در سال 1399

نام  نام خانوادگی سازمان
جواد حسین زاده ساداتی دانشگاه کاشان
مهدی ممتحن دانشگاه کاشان
محسن  جاوری                               دانشگاه کاشان
حسن  احمدی زاده دانشگاه کاشان
بابک عالمی دانشگاه کاشان
مصطفی صادقی دانشگاه کاشان
 رضا نوری شادمهاانی                         دانشگاه کاشان
امیر حسین                      چیت سازیان                            دانشگاه کاشان
حسین  ایمانیان دانشگاه کاشان
محسن قاسمپور  دانشگاه کاشان
فاطمه سادات     طاهری دانشگاه کاشان
محمدرضا غیاثیان دانشگاه کاشان
محمود                                    سادات بیدگلی                    دانشگاه کاشان
محمد  مشهدی نوش آبادی دانشگاه کاشان
زهره یادگاری دانشگاه کاشان
امیر حسین                        مدنی دانشگاه کاشان
فتحعلی قشقائی فر دانشگاه کاشان
علی عمرانی پور دانشگاه کاشان