لیست داوران نشریه سال 1401

 

نام

نام خانوادگی

Name

Sername

لینک publons داوران

شهر

سمت /سازمان

بیژن  اربابی  Bijan Arbabi   تهران استادیار دانشگاه هنر تهران
کامران  اویسی  kamran oveisi   قم دانشیار دانشگاه قم
الهه ایمانی  Elahe Imani   شیراز استادیار دانشگاه شیراز
اسدالله  بابایی فرد  Asadollah babaiefard   کاشان دانشیار دانشگاه کاشان
علیرضا بهارلو Alireza Baharlou   تهران استادیار دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا تمنائی فر Mohamad Reza Tamannai   کاشان دانشیار دانشگاه کاشان
محسن جاوری Mohsen Javeri    کاشان استادیار دانشگاه کاشان
حمیدرضا جیحانی Hamidreza Jaihani   کاشان  دانشیار دانشگاه کاشان
امین حبیبی

Amin 

Habibi

  تهران استادیار دانشگاه شاهد
حسن خاتمی

Hassan 

Khatami

  کاشان استادیار دانشگاه کاشان
جواد  دیواندری Javad  Divandari   کاشان استادیار دانشگاه کاشان
هادی  سلیمانی مقدم  Hadi  Soleimani Moghadam   سبزوار استادیار دانشگاه حکیم سبزواری
محسن سیفی

Mohsen 

 Saifi   کاشان دانشیاردانشگاه کاشان
داوود شادلو

Davood

Shadloo davood-shadloo تهران استادیاردانشگاه تهران
علیرضا شیخی

Alireza 

 Sheikhi   تهران دانشیار دانشگاه هنر تهران
زهرا  صادقی آرانی

Zahra

Sadeghi Arani

  کاشان استادیاردانشگاه کاشان
غلامرضا صالح علوی

Gholamreza

Salehalavi

   کاشان مربی دانشگاه کاشان
بابک عالمی Babak Alemi babak-alemi کاشان  استادیاردانشگاه کاشان
مصطفی عباسی مقدم

Mustafa 

Abbasi Moghaddam   کاشان  استادیار دانشگاه کاشان
علی عمرانی پور Ali Omranipour   کاشان  دانشیار دانشگاه کاشان
محمدرضا غیاثیان Mohamad Reza Ghiasian   کاشان  دانشیار دانشگاه کاشان
یونس غلامی Yunus   Gholami   کاشان دانشیار دانشگاه کاشان
عباسعلی فراهتی Abbasali Farahati   کاشان  استادیاردانشگاه کاشان
دکتر محسن قاسم پور Mohsen Ghasempour   تهران  دانشگاه علامه طباطبائی
شبانعلی قربانی Shabanali   Ghorbani   اصفهان استادیاردانشگاه هنر اصفهان
فتعلی قشقائی فر Fath Ali   Qashqaei Fr   کاشان مربی دانشگاه کاشان
سمانه  کاکاوند Semane 

Kakavand

  تهران استادیار دانشگاه هنر تهران
مهدی کشاورز افشار Mehdi

Keshavarz Afshar

  تهران دانشگاه تربیت مدرس
مریم کلبادی نژاد Maryam Kolbadinejad   تهران استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
قباد کیان مهر Qabad  Kian Mehr   تهران  دانشیار دانشگاه هنر تهران
صدیقه کیانی سلمی  Kayani Salmi  Kayani Salmi   کاشان دانشیاردانشگاه کاشان
لیلاسادات مروجی

Leila 

 Sadat Moruji

  کاشان  استادیاردانشگاه کاشان
اسماعیل مزروعی نصرآبادی

Ismail 

 Mazrouei Nasrabadi

  کاشان استادیار دانشگاه کاشان
سید حجت موسوی

Seyyed Hojjat 

Mousavi

  کاشان  دانشیار دانشگاه کاشان
سید محمد مهدی میرزا امینی

SeyedMohamad Mehdi

Mirzaamini

  کاشان  استادیاردانشگاه کاشان
علی نجفی ایوکی

Ali 

Najafi Ayuki

  کاشان دانشیار دانشگاه کاشان
محسن نیازی

Mohsen 

Niazi

  کاشان استاد دانشگاه کاشان
سونیا نوری

Sonia 

Nouri

  کاشان مربی دانشگاه کاشان
علی یزدخواستی

Ali 

 Yazdakhasi

  کاشان دانشیار دانشگاه کاشان