اهلی خراسانی و سیه چشمان کاشانی

نویسندگان

چکیده

اهلی خراسانی از شاعران شوریده و غزل پرداز و شیرین گفتار سده نهم و دهم هجری است که احساسات، عواطف و آرزوهای عاشقانۀ خویش را با شگردها و شیوه های گوناگون ادبی و هنری نسبت به گلرخان سیمینتن و مشکین مو، رندانه و ملامتگرایانه بیان کرده است . او در دو غزل از غزلهای خویش، به ماهرخساران و سیهچشمان کاشانی اشاره میکند و ضمن تعلق خاطر خود بدانها، برتری حسن و کمال آنها را از مهوشان چین و چگل و خوبرویان ملک تبریز بیان میکند. بعضی از محققان و فرهنگنویسان، با استناد به بیتی از مسعود سعد سلمان، مراد از کاشان را شهری حسنخیز در ماوراءالنهر دانسته اند و به صراحت اظهار داشته اند که هر (982/ کجا در شعر فارسی سخن از لعبت کاشانی است، مراد آنجاست. (فرهنگ اشارات، 2 نگارنده با استناد به متون تاریخی و ادبی و نقل شو اهد و قرائن، نه تنها این نظر را نمیپذیرد، بلکه معتقد است به احتمال نزدیک به یقین، مراد از کاشان در شعر اهلی و بسیاریاز شاعران و نویسندگانی که به ستایش خوبرویان کاشانی پرداخته اند، همین کاشان مشهور در استان اصفهان امروزی است که از دیرباز به خوبرویی و خ وشگفتاری و علم و ادب زبانزد بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ahli Al-khorāsāni and Kāshān’s Black-eyed Mistresses

نویسندگان [English]

  • Rezā Shajari
  • Sayyed Mohammad Rāstgoo
  • Sadighe Nāsehi
چکیده [English]

Ahli Al-khorāsāni was an articulate and passionate poet who wrote sonnet in the ninth and tenth centuries after Hegira. Applying various literary techniques and artistic methods, he unveiled his lovely sensation and affection, and also his dreams toward alluring, angelic, and black-haired mistresses. There are two sonnets, written by Khorāsāni, in which he pointed out to Kāshān’s appealing and blackeyed mistresses. In addition to admiring those magnificent creatures, he depicted them as more brilliant and stunning than sweethearts form China and Tabriz. Considering a verse written by Masa’ud Saa’d Salmān, some of the investigators and etymologists argue that Kāshān refers to an splendid city located in Transoxiana. They obviously discuss that “Loa’bate Kāshāni” in Persian poems represents the aforementioned city. This study is an attempt to reject this argument through using literary and historical texts and evidences. It is proposed that when writing about Kāshān, Ahli and many other poets and writers intend to refer to the well-known city in modern Isfahan entitled as Kāshān, which has always been remarkable in science and literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahli Al-Khorāsāni
  • Kāshān
  • Mistresses
  • Poem
  • Travel literature