رنگ و رنگرزی در فرش کاشان

نویسنده

چکیده

حضور رنگ در زندگی بشر، بیش از هر چیز برآمده از نوع نیاز روحی اوست. رنگها در زندگی معنوی و عاطفی انسانها تأثیراتی انکا ر ناپذیر دارند. همچنین رنگها عاملی برای اندیشیدن مخاطب خود به منظور علتیابی آنهاست. هر رنگ ممکن است تأثیر فرحبخش یا غمناکی بر روان بیننده خود بگذارد. رنگ در فرش هم دارای اهمیت خاصی است؛ اولین چیزی است که توجه بیننده را به خود جلب میکند، تلفیق و هماهنگی یا تضاد بین رنگهاست که این پدیده هنری را زیبایی میبخشد و آن را در بین سایر دست بافت های انسان ممتاز میکند. چه بسا یک طرح قالی با رنگهای متفاوت، آثار مختلف روحی و روانی بر افراد بگذارد. رنگهای گوناگونی که در فرشها مشاهده میکنیم، حاصل مراحل فنی و هنری متعدد و نتیجۀ دسترنج هنرمندانۀ رنگرزان فرش این مرز و بوم است که با تحمل زحمات فراوان، آن را به عمل میآورند. نگارنده این مقاله با استفاده از روشهای میدانی و کتابخانهای و شیوهتوصیفی، رنگرزی فرش در یکی از زادگاههای آن یعنی کاشان، را مورد بررسی قرار داده و ضمن معرفی آن، انواع رنگها و نیز روشهای آن را در معرض آشنایی گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Color and Dyeing Kāshān’s Carpets

نویسنده [English]

  • Amir Hossein Chitsāziān
چکیده [English]

The presence of color in the life of human being is rooted in his spiritual need. Color has some undeniable effects on the spiritual and emotional life of man. Additionally, Colors make people to think about the logic behind them. Each color may have a positive or negative effect on souls of individuals and cause them to feel highspirited or depressed. Color constitutes an important part of carpets. It seems to be the first feature of carpet which may catch the viewers’ eyes. As a precious artistic image of beauty, carpet is considered to be a unique artifact. Its attraction is due to the combination of colors and their conformity or nonconformity. A carpet plan composed of different colors may touch individual's soul and bring about different spiritual states. Different colors in carpets are resulted from various artistic and technical processes along with Iranian dyers' aesthetic and elegant work. Applying field method, library research method and descriptive approach, the present article investigate carpet dyeing in one of its birthplace, Kāshān. In addition to introducing carpet dyeing, this study examines different colors and miscellaneous methods of dyeing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color
  • Dye
  • Carpet Dyeing
  • Kāshān’s Carpet
  • Dyer Artists