تبیین وضعیت مشارکت اجتماعی شهروندان کاشان

نویسنده

چکیده

در این مقاله وضعیت مشارکت اجتماعی مردم شهر کاشان تحلیل شده است. هدف این بررسی بیان خاستگاه نظری این مفهوم به منزله یکی از مفاهیم کلیدی در ادبیات علوم اجتماعی از جهات نظری و نیز چگونگی سنجش عملی آن و بررسی تجربی آن در حوزه مورد مطالعه است. علاوه بر آن، شناسایی و تبیین میزان مشارکت اجتماعی و نیز شناسایی ابعاد و الگوهای مشارکت در جامعه مورد مطالعه از اهداف اصلی این مطالعه می‌باشد. با بیان مؤلفه‌های مربوط به مشارکت اجتماعی و تعیین سطوح و اجزای مربوط به آن تعریف عملی و آزمون تجربی آن امکان‌پذیر و با جمع‌آوری داده‌های لازم از حوزه مورد مطالعه وضعیت مشارکت اجتماعی مطالعه و بررسی شده است. یافته‌های تحقیق در ارتباط با جامعه مورد بررسی، دیدگاه مشارکتی بودن ایرانیان در امور خانوادگی، محلی و مذهبی و نامشارکتی بودن آنان در امور عمومی و اجتماعی را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Status of Social Cooperation of the Citizens of Kashan

نویسنده [English]

  • Mohsen Niazi
چکیده [English]

Assistant Professor at the University of Kashan This article deals with the condition of the social cooperation of the people of Kashan. The aim is to show the theoretical foundation of this concept as one of the key terms in the literature of social sciences regarding theoretical aspects, and the quality of its practical evaluation and empirical analysis in the field of study. Also, it aims at finding and explaining the rate of ‘social cooperation’ and its pattern and dimensions in the society. By stating the related constituents of social cooperation and determining its related levels and parts and by collecting the necessary data from the concerning place, it is possible to investigate the condition of the social cooperation and have a practical definition and empirical examination of it. The findings of the study confirms the cooperative view about Iranians regarding the familial, local and religious affairs on the one hand, and their being non-cooperative in public and social affairs on the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kashan
  • Social Cooperation
  • Social Development
  • Taking responsibility
  • Voluntary Societies