دگرگونی‌های صوتی و آوایی در لهجه کاشانی

نویسنده

چکیده

گفتار حاضر کوششی است در راه شناخت لهجه مردم کاشان و بررسی ویژگی‌های صوتی و آوایی زبان آنها که با مطالعه و تحقیق بر روی زبان مردم شهر، فراهم آمده است. نگارنده کوشیده است ضمن جمع‌آوری و دسته‌بندی پاره‌ای از واژه‌ها، ابدال مصوت‌ها و صامت‌ها را که یکی از عوامل عمده اختلافات صوتی و آوایی است در این زبان بررسی و تحلیل نماید. بررسی دلایل پاره‌ای از این اختلافات و قاعده و قانون‌مند ساختن آنها با استفاده از نظریات زبانشناسانه و استناد به تحولات تاریخی بعضی از واژگان به منظور استشهاد یا تأیید، از دیگر مقولاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان با تلفظ درست واژگان، تمام واژگانی که به لهجه کاشانی ذکر گردیده، آوانویسی شده است.

عنوان مقاله [English]

Vocal and Phonic Changes in Kashani Dialect

نویسنده [English]

  • Reza Shajari
چکیده [English]

This article is an effort to know the dialect of people in Kashan and to survey its vocal and phonic characteristics by studying the language of the people of this city. Collecting and classifying some words, the author tries to analyze the most important factor in vocal and phonic differences, namely, the changes of vowels and consonants. Also, in this article a try is made to investigate the causes of some of these differences and to systematize them by using some linguistic themes. The author has appealed to the historical changes of some words to confirm his viewpoints. All the words mentioned in Kashani dialect are transcribed so that the readers know their current pronunciations.