کاشان در فهرست منتجب الدین

نویسنده

چکیده

شهر کاشان مرکز رشد و بالیدن شخصیتهای اثرگذار در فرهنگ و تمدن اسلامی‌در سده‌های پنجم و ششم هجری است. فهرست منتجب الدین از آثار برجسته رجالی این دوره و حاوی شماری درخور توجه از چهره‌های علمی، ‌ادبی و فرهنگی آن دوران است. این مقال پس از مقدمه‌ای کوتاه به تخریج نام و نشان آنان از کتاب مزبور پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kashan in Montajab al-Din’s Fehrest

نویسنده [English]

  • Abdullah Movahedi Moheb
چکیده [English]

Kashan was the center of grouth and place of upbringing of influential personages in Islamic civilization and culture in the fifth and sixth centuries A.H. Montajab al- Din’s Fehrest (Biographies) is one of the leading scholarly works which introduces a number of cultural, literary and acadamic figures of these two centuries. After a short introduction, this article attempts to introduce some of the important figures mentioned in Montajab al-Din’s book and to explain their particulars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fehrest
  • Kashan
  • Ravand
  • jurist
  • authority
  • justice