نگاهی دوباره به روش فیض کاشانی در تفسیر صافی

نویسندگان

چکیده

تفسیر صافی اثر ارزشمند ملا محسن فیض کاشانی، از تفاسیر مهم و مشهور روایی شیعه است که با استفاده از احادیث و روایات معصومین(ع)، در قرن یازدهم هجری نگارش یافته است. در این نوشتار، دربارۀ روش تفسیری فیض کاشانی در تفسیر صافی و چگونگی استفادۀ وی از روایات معصومین(ع) در شرح و تبیین آیات قرآن کریم، سخن به میان آمده و این مطلب به اثبات رسیده است که با وجود روایی بودن این تفسیر، روش تفسیری فیض در این تفسیر، روشی آمیخته با روایت و درایت است. نکتۀ تأکیدی این پژوهش، استفادۀ فیض به‌عنوان دانشمندی نوگرا در مکتب اخباری‌گری، از روش تفسیری روایی‌ـ اجتهادی است. روش تحقیق در این پژوهش، به‌صورت کتابخانه‌ای بوده و در آن، مراحل سه‌گانۀ توصیف، تحقیق و تبیین طی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Approach of Feyz Kāshāni in Sāfi Commentary

نویسندگان [English]

  • Sohrāb Morovvati
  • Mahdi Majidniā
چکیده [English]

In the eleventh century of Hijrah, Mohsen Feyz Kāshāni employed significant narrative exegeses of Shia to create a valuable work, entitled Safi Commentary. The current article is an illustration of the approach applied by Feyz Kāshāni in Sāfi Commentary. Besides, the study seeks to discuss about the way Imams’ narratives were employed to interpret versus of the Holy Quran in this exegesis. The results indicate that although this book is a kind of narrative commentary, Feyz used a mixed approach composed of both narrative and wisdom. The findings emphasize that Feyz, as a modern scholar in Akhbari School of thought, apply narrative-ijtahadi approach. The study utilized library research method and followed three steps of description, investigation and explanation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sāfi Commentary
  • Feyz Kāshāni
  • narrative
  • interpretation approach