بررسی چرایی و چگونگی انتخاب زبان فارسی در نگارش فلسفی بابا افضل

نویسندگان

چکیده

فلسفۀ اسلإمی دارای نقش بی بدیلی در تفکرات عمیق و سازنده است، اما در جهان امروز این نقش و جایگاه کمرنگ شده است. یکی از دلإیلِ این اتفاق را می توان در پیچیدگی نگارش فیلسوفانی همچون میرداماد دانست. درحالی که ساده نویسی و استفاده از اصطلإحات و عبارات فارسی، باعث جذب مخاطب و شناساندن بهتر این علم به همگان می شود، در میان حکمای اسلإمی، افضل الدین محمد بن مرقی کاشانی، معروف به بابا افضل، آگاهانه به این امر مهم پرداخته است. بنابراین در این مقاله سعی بر آن شده است که چرایی و چگونگی ساده نویسی بابا افضل را با استفاده از روش تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرار دهیم. در نهایت امر به این نتیجه رسیدیم که وی در سبک نگارش خویش، تأکید و توجه ویژه ای به دورۀ زمانی، درک عموم مخاطبان، تأکید به زبان مادری و ارائۀ فلسفه به زبان همدلی داشته است. گردهم آمدن این عوامل، نثر فلسفی شیوا و به دور از سختی های رایج زبان فلسفی فارسی نویسان را به وجود آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination of Using Persian Language by “Afzal ad-Din Kāshāni” in Philosophical Writing

چکیده [English]

Although Islamic philosophy played a matchless role in the development of the reflective and creative thinking, it has lost its role in the present world. Grandiloquent writing style of philosophers like Mirdamad can be regarded as a cause of such drift, whereas using plain Persian language appeals to the readers and makes it more popular. Among Islamic scholars, “Afzal ad-Din Kāshāni” also known as “Bābā Afzal” intentionally employs the latter style. Using a descriptive-analytic method, the present article attempts to examine how and why he uses such style. The results show that in his writing style, Bābā Afzal took into consideration the time period and common audience perception furthermore, he put emphasis on mother tongue to articulate philosophy by empathetic language. Integration of these elements produces an eloquent philosophic prose without the common problematic philosophical language of Persian writers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic philosophy
  • Afzal ad-Din Kāshāni
  • philosophical writing
  • Persian writing