بررسی دستگاه آوایی گویش جوشقان‌قالی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی و توصیف نظام آوایی گویش جوشقان‌قالی است. این گویش یکی از گویش‌های مناطق مرکزی ایران است و تاکنون پژوهش مستقلی دربارۀ آن انجام نشده است. تحقیق حاضر که اولین بررسی نظام‌مند دربارۀ گویش جوشقان‌قالی است، نظام آوایی این گویش را ـ شامل آواشناسی، فرایند واجی و ساختمان هجا‌ـ تجزیه و تحلیل می‌کند. در این مقاله، فرایندهای آوایی این گویش نظیر ابدال، ادغام، قلب، افزایش و... بررسی شده و در برخی از موارد، مقایسه‌ای اجمالی با گویش‌های مناطق مجاور صورت گرفته است. بخش دیگر این مقاله به بررسی واحدهای زبر زنجیری گویش پرداخته است. از واحدهای زبر زنجیری، تنها مبحث تکیه بررسی شده و نتایج نشان می‌دهد که با فارسی معیار تفاوت دارد. در بخش پایانی این پژوهش، پاره‌ای از شباهت‌های آوایی زبان جوشقان‌قالی با زبان‌های باستانی مورد تحلیل قرار گرفته است. در مجموع می‌توان گفت که نظام آوایی گویش جوشقان‌قالی شباهت زیادی به فارسی معیار دارد و مانند فارسی، دارای 23 همخوان و 11 واکه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on Phonological system in dialect of Joshaqan-e-qali

نویسندگان [English]

  • Reza Shajari
  • Maryam Heydari
چکیده [English]

The purpose of this study is to review and describe the phonological system in dialect of Joshaqan-e-qali. This dialect is one of the dialects spoken in central areas of Iran which no independent research has been carried out into this dialect so far. The present study, which is the first systematic analysis on dialect of Joshaqan-e-qali, aims to analyze the phonological system of this dialect consisting of phonology, phonological processes, and syllable structure. The results of the study indicate that the phonological system in dialect of Joshaqan-e-qali is remarkably similar to standard Persian. Similar to Persian, this dialect includes 23 consonants and 11 vowels. Among suprasegmental units, this study focused on the pattern of stress which founded difference between this dialect and standard Persian in terms of stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dialect
  • Joshaqan-e-qali
  • phonological system
  • syllable