جستاری در دستورزبان گویش ابوزیدآبادی

نویسنده

چکیده

گویش ابوزیدآبادی1 یکی از گویش‌های ناحیۀ مرکزی ایران است. این گویش در بخش کویرات به مرکزیت شهر ابوزیدآباد رایج است. این شهر در سی‌کیلومتری جنوب شرقی کاشان واقع شده است. ابوزیدآبادی از نظر دستوری، نسبت به فارسی ویژگی‌هایی دارد که آن را از زبان فارسی کنونی متمایز می‌کند. در این مقاله، نویسنده می‌کوشد برخی از ویژگی‌های آوایی و دستوری این گویش را توصیف و تحلیل کند. کاربرد تقریباً چهارده مصوت کوتاه و بلند و حضور جنس دستوری و تأثیر آن بر اکثر اسامی، و تعداد زیادی از ساخت‌های فعلی و رواج و کاربرد قابل‌توجهی از پیشوندهای اشتقاقی ـ که امروزه در فارسی نیمه‌فعال یا مرده‌اندـ و... تعدادی از ویژگی‌های این گویش به شمار می‌روند. همچنین این مقاله نشان خواهد داد که ابوزیدآبادی به عنوان امانتدار زبان فارسی، نکات زبان‌شناسی قابل‌توجهی از فارسی دری و حتی فارسی میانه (پهلوی) و فارسی باستان را به درستی در خود پاسداری کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Grammar of the Abuzeydabadi Dialect

نویسنده [English]

  • Seyyed Tayyeb Razzaqi
چکیده [English]

Abuzeydabadi is a dialect spoken in central areas of Iran. This dialect is prevalent in Kavirat district in city of Abuzeydabad. This city is located in thirty kilometers from southeast of Kashan. Compared to standard Persian, Abuzeydabadi dialect brims with distinctive features in terms of grammar which distinguishes it from the current Persian language. The present study aims to describe and analyze some of the phonological and grammatical features of this dialect. Among the distinctive features of Abuzeydabadi dialect, one might think of using fourteen short and long vowels, existence of grammatical gender and its effect upon most names, and numerous verb forms and widespread and extensive use of derivational prefixes which are regarded as semi-active or dead prefixes in current Persian. Furthermore, this paper will discuss that the Abuzeydabadi dialect, as a preserver of Persian language, has faithfully preserved considerable linguistic structures from Dari Persian as well as middle Persian (Pahlavi) and old Persian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abuzeydabad
  • Dialect
  • Abuzeydabadi dialect
  • Grammar