بازشناسی الگوی معماری باغ‌عمارت فرح‌آباد مبتنی بر مطالعات تطبیقی باغ‌‌عمارت‌های همجوار

نویسنده

چکیده

در میان الگوهای مختلف معماری، بازشناسی الگوهای معماری باغ در منطقۀ کاشان، اهمیت بسزایی دارد. این پژوهش در جست‌و‌جوی آن است که الگوها و بسترهای سازندۀ معماری باغ‌عمارت فرح‌آباد را بازشناسی کند. در این باره، با دو پرسش اصلی مواجهیم: نخست آنکه چه الگوهایی در شکل‌گیری معماری باغ‌عمارت فرح‌آباد اثرگذار بوده است؟دوم آنکه با توجه به قرابت‌هایی که میان الگوی معماری باغ‌عمارت فرح‌آباد و معماری باغ فین کاشان وجود دارد، آیا می‌توان باغ فین را الگو و مبنای شکل‌گیری باغ‌عمارت فرح‌آباد دانست؟ «جهت‌گیری ساخت»، «نظم آب»، «نظم گیاه»، «سلسله‌مراتب»، «جانمایی عناصر» و «معماری عمارت» متغیرهایی هستند که پژوهش بر مبنای آن شکل گرفته است. در حوزۀ روش‌شناسی، پژوهش مبتنی بر روش کیفی، به مقایسۀ تطبیقی باغ فرح‌آباد با چهار باغ‌ همجوار پرداخته و سپس از طریق قیاس میان نظام‌های سازندۀ این باغ با باغ فین، به بازشناسی الگوهای معماری باغ فرح‌آباد پرداخته است. یافته‌های تحقیق مبین آن است که باغ فین به‌عنوان یک کهن‌الگوی شناخته‌شده، مبنای طراحی باغ فرح‌آباد بوده است. هر دو باغ در طول تاریخ حیات خود، حاکم‌نشین بوده و این ویژگی در کنار نظم‌های چهارگانۀ اشاره‌شده، فرضیۀ الگوبرداری بسترهای شکلی و فرمی باغ فرح‌آباد از باغ فین را قوّت می‌بخشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of Architectural pattern of Farah‌Abad Garden-Edifice Based on Comparative Studies on the Adjacent Garden-Edifices

نویسنده [English]

  • Ahmad Danaeinia
چکیده [English]

Among the various architectural patterns, recognition of the architectural patterns of garden in the region of Kashan has taken on considerable importance. The present study seeks to recognize the original architectural patterns and contexts of Farah Abad garden-edifice. In this regard, we face two main questions. First, what patterns have been used in formation of architecture of Farah Abad garden-edifice? Second, given the similarities between architectural pattern of Farah Abad garden-edifice and the architecture of Fin garden, could we consider the Fin garden as the pattern and basis of creation of Farah Abad garden-edifice? "Orientation of construction", "water discipline", "plant discipline", "hierarchy", " locating Elements " and "architecture of the edifice" are the variables which the current study has focused on. In the view of the methodology, the current qualitative research has conducted comparative comparison between Farah Abad garden-edifice and its four adjacent gardens, and accordingly, has recognized the architectural patterns of Farah Abad garden-edifice through performing comparison between the structural systems of this garden and those of Fin garden. The findings of the study indicate that Fin garden, recognized as an archetype, has been the basis for designing Farah Abad garden-edifice. In the course of their life, both gardens have been the governors’ residence; the fact which along with the four above-mentioned disciplines confirm the hypothesis concerning the fact that Farah Abad garden-edifice was structurally modeled on Fin garden.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Garden
  • Farah Abad Garden-Edifice
  • Comparative Studies
  • Recognition of Garden’s pattern