قاضی اسد کوپایی کاشانی عارف پرشور و بی‌پروا

نویسنده

چکیده

قاضی اسد قهپایی عارفِ شاعر سدۀ دهم هجری است. از سرگذشت وی اطلاع چندانی در دست نیست. اصل وی از قهپایۀ ساوه است، گرچه در کاشان زندگی می‌کرده و به سال 1048 بدان جا مدفون است. مرکز تعلیمی وی مجموعه‌ای شامل ساختمان‌ها و باغچه‌ای بزرگ بوده که در نیم قرن پیش تخریب و فقط بقعۀ مدفن بر جای مانده است. وی از مشایخ تصوف است که نسبتش از طریق علی سدیری به محمد نوربخش و دیگر مشایخ نوربخشیه و کبرویه می‌رسد. محمد محقق اردبیلی صاحب آثار متعدد در تصوف و مدفون در بیدگل و همچنین علی معلم که گویا خانقاهی نیز در بیدهند قم تأسیس می‌کند، مهم‌ترین شاگردانش هستند. دیوان شعری نیز از قاضی اسد بر جای مانده که تا حدود زیادی افکارش در آن بازتاب یافته است. وی عارف پرشور و عاشق رندی است که شیوۀ قلندری و شاهدپرستی در منش و بینشش پیداست و گاهی دعاوی کرامت‌مآبانه دارد، اما شاه‌بیت سخنش تشیع، ائمۀ شیعه و به‌ویژه امام علی(ع) است. حوادث اجتماعی روزگار از جمله تهاجم سلاطین عثمانی به ایران و دفاع دلاورانه مردم در مقابل متجاوزان در شعرش بازتاب گسترده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qazi Asad-Koupai Kashani Aref Ardent and reckless Review

چکیده [English]

Qazi Asad Arin is a poet of 11th century AH. No information is available on his story. He originally was from Saveh, who lived in Kashan and was buried in 1048. He is a collection of large buildings and gardens that are destroyed in half a century ago and only Tombstone Gnostic is left. He is from the elders of Sufism, which is the way through Ali Sedeyri to Mohammad Nourbakhsh and other elders of Nurbakhzi and Kobruyeh. Mohammad Mohaqeq Ardebili owns numerous works in Sufism and the buried in Bidgol, as well as Ali Moalem, who is also a Monastery in Qom's most important students. The Court of poetry has remained a judge of the Assad, which has been reflected in it. He is a passionate and randy lover of Qalandar and witnesses in his manners and sometimes authoritarian of dignity, but the king of the received of Shia, Shiite Imams, and especially Imam Ali, social events including the The Ottomans invasion of Iran and the defense of courageously people against rapists in poetry Wide reflection

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qazi Asad and Shia
  • Sufism
  • Safavid
  • Kashan
  • Love and Randy