صحت‌سنجی۱ گزارش‌های کتاب کلمات انجمن۲ با اسناد آرشیوی در باب تاریخ کاشان در عصر قاجار

نویسنده

چکیده

هدف این پژوهش بررسی مطالب تاریخ کاشان مندرج در کتاب کلمات انجمن و سنجش آن با اسناد و مدارک آرشیوی در جهت تأیید یا تکذیب این مطالب است. در این پژوهش، از روش توصیفی و تحلیلی استفاده‌ شده و اطلاعات مقاله از کتاب کلمات انجمن و اسناد و مدارک آرشیوی استخراج‌ شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که روایت عبدالرسول از وضعیت سیاسی اجتماعی و اقتصادی کاشان در دورۀ قاجار به امر واقع در گذشته نزدیکی فراوانی دارد و این نکته را اسناد و مدارک آرشیوی تأیید می‌کند. انطباق مطالب مطرح‌شدۀ وی در باب تاریخ کاشان در کلمات انجمن با اسناد و مدارک آرشیوی باعث اعتماد به گزارش‌های وی می‌شود. جامع‌نگری، نگاه به زندگی فرودستان و حتی عادات روزانۀ آنان مانند قلیان‌کشی، تریاک‌کشی، تقلب و عدم رعایت آداب معاشرت و... و همچنین نگاه دوسویۀ وی در این صحت‌سنجی مشخص می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fact-Checking of Reports in Kalamat-e Anjoman Using Archival Documents on the History of Kashan during the Qajar Era

چکیده [English]

This research aims to do a content review on the materials printed and published in “Kalamat-e Anjoman” about the history of Kashan. This study also assesses these materials using archival documents in order to confirm or refute the contents. This research used a descriptive/analytical method and the data were obtained from “Kalamat-e Anjoman” and archival documents. Findings show that Abdolrasol Madani’s, the book’s author, narrative of the social, economic, and political situation of Kashan during the Qajar era is close to the facts in the past; this is confirmed and corroborated by archival documents, hence his credible reports. This fact-checking study determines Abdolrasol Madani’s adopting a comprehensive view, paying heed to the lives of the underprivileged, even their daily habits such as smoking huka and opium, improper decorum, etc.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kashan
  • Qajar dynasty
  • Political situation
  • Social situation
  • Economic situation
  • Kalamat-e Anjoman
  • Abdolrasol Madani