روزنامۀ خاطرات مهندس‌الممالک غفاری

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

میرزا نظام از نخستین محصلان ایرانی است که به فرنگ اعزام می‌شود و با تحصیل در رشتۀ ریاضی و مهندسی معدن، یکی از فن‌سالارهای موفق دورۀ قاجار است. وی فردی منظم، متخصص در حوزۀ کار خود، اهل نوشتن و عملگرا بود. او در امور اداری نیز به‌عنوان امین ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین شاه بارها به پست‌های وزارت و مقاطعه‌کاری راه‌های ایران رسید. مجموعۀ این خصوصیات در کتاب روزنامۀ خاطرات با عنوان «روزنامۀ خاطرات مهندس‌الممالک» منعکس که یادداشت‌های روزانه در سال‌های 1298 تا 1300ق است و حاوی اطلاعات ذی‌قیمتی برای شناخت وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دورۀ قاجار. دقت در ثبت وقایع و ثبت تاریخ روز به تقویم قمری و میلادی و نیز ذکر اینکه چند روز از نوروز گذشته و حتی تصحیح اشتباهات روزهای گذشته در ثبت رخدادها، جایگاه این کتاب را در منابع دورۀ قاجار برجسته می‌سازد. این مقاله به دنبال تحلیل مطالب مستخرج از نسخۀ خطی روزنامۀ خاطرات وی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mohandes al-Mamalek Ghafari's Daily Notes

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mmahmood Sadat-Bidgoli
  • Akbar Sharifzadeh
University of kashan
چکیده [English]

Having studied mathematics and mining engineering abroad, Mirza Nazem was one of the first Iranian scholars in Europe and a very successful technocrat of Qajar era. He was a man of discipline and sheer will who was very professional in his field of action and enjoyed writing. He was also trusted by both Naser al-Din Shah and Mozaffar al-Din Shah, which allowed him to gain numerous administrative positions as minister or a contractor for Iranian roads. His daily notes from 1881 to 1883 A.D. reflects a collection of these personality traits. This collection is called "Rozname Ye Xaterate Mohandes al-Mamalek Ghafari"1 contains valuable information which helps with the understanding of political, social, and economical status of Qajar era. Some of his book's features are precision in recording events, recording the dates of events in both Islamic and Christian calendar, recording the number of days passed from Nowruz (Iranian new year), and correcting previous mistakes while recording present events. These features highlight the value of this book among others as a major source for studying Qajar era. This study seeks to analyze the contents of the manuscript version of his notes.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Mirza Nezam Mohandes al-Mamalek Ghafari
  • Rozname Ye Xaterat
  • Road Building
  • Kashan
  • Ghafari Family