تحلیل و آسیب‌شناسی محتوایی شعر آیینی شاعران کاشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

شعر آیینی، شعری متعهد و متأثر از آموزه‌های دینی، حکمی، اخلاقی و سرشار از معارف اسلامی ‌است که در خدمت ارزش‌های دینی قرار دارد. با توجه به فضای مذهبی حاکم بر شهر کاشان و موقعیت اجتماعی و فرهنگی آن، می‌توان گفت که شعر آیینی در کاشان، بخش مهمی ‌از ادبیات منظوم را به خود اختصاص داده است و شاعران کاشانی بسیاری در این حوزه فعالیت داشته و دارند. تاریخچۀ شناخت دین و آموزه‌های آن، مؤید این مطلب است که انحرافات و کج‌اندیشی‌ها، خرافات و اندیشه‌های باطل، هیچ‌گاه از این حوزه جدا نبوده و نیست؛ پس باید کوشید تا ضمن بررسی این آسیب‌ها، زمینۀ شناخت صحیح از ناصحیح و سره از ناسره را برای مخاطبان این گونۀ ادبی و آیینی فراهم کرد. آسیب‌شناسی شعر آیینی در شمار یکی از آسیب‌شناسی‌های دینی، بیشتر به بررسی ضعف‌ها، نقص‌ها و نارسایی‌های محتوایی، ادبی و زبانی این گونۀ ادبی می‌پردازد. به‌عبارت دیگر، شناخت بایدها و نبایدها، لغزش‌ها و آفات این مجموعه از اشعار، از اولویت‌های آسیب‌شناسی شعر آیینی است. در پژوهش حاضر، تجزیه، تحلیل و آسیب‌شناسی شعر آیینی شاعران کاشان در سطح محتوایی انجام شده و دیدگاه اندیشمندان اسلامی ‌و محققان این حوزه نیز از منظر متون و منابع اصیل اسلامی، تحلیل و بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که آسیب‌شناسی در سطح محتوایی بسیار وسیع است و این مسئله هشدار می‌دهد که باورها و اعتقادات قلبی مردم بیش از سایر موارد دستخوش تحریف و بدعت است. این پژوهش با روش تحلیلی‌توصیفی و همراه با تحلیل محتوا انجام شده است. محدودۀ کار نویسندگان، نقد و بررسی شعر آن دسته از شاعران آیینی در کاشان است که آثارشان تنها به‌صورت کتاب منتشر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathological and Analytical study of ritual poetry of Kashan’s poets

نویسندگان [English]

  • Reza Shajari
  • Elham Arabshahi Kashi
University of kashan
چکیده [English]

Ritual poetry is a poem committed to and influenced by religious, theological and moral teachings and rich in Islamic teachings, which is in the service of religious values. Considering the religious atmosphere in Kashan and its social and cultural status, it can be said that ritual poetry in Kashan is an important part of poetic literature and many Kashani poets have been active in this field. The history of the religious knowledge and its teachings confirms that deviations and distortions, superstitions and false ideas have never been and are not separated from this field; Therefore, while examining these damages, we should try to provide the ground for recognizing the correct knowledge from the incorrect one and pure from the impure one for the audience of this literary and ritual genre. Pathology of ritual poetry, as one of the religious pathologies, focuses on the weaknesses, defects and inadequacies of the content, literature and language of this literary genre. In other words, recognizing the do's and don'ts, slips and pests of this collection of poems is one of the pathological priorities of ritual poetry. In this study, the analysis and pathology of the ritual poetry of Kashan poets have been done in terms of content and the views of Islamic intellectuals and researchers in this field have been analyzed from the perspective of original Islamic texts and sources. The results of the research show that the pathology is very wide in terms of content, and this warns that people’s beliefs are more distorted and innovated than other ideas. This research has been done using an analytical-descriptive method along with content analysis. Our scope of work is analyzing and criticizing the poetry of those ritual poets in Kashan whose works have been published only as a book.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Ritual Poetry
  • Kashan Poets
  • ‌ Conten