نقش بینابینی فرهنگی در ماندگاری بافت‌های تاریخی؛ مطالعۀ موردی: بافت تاریخی آران و بیدگل

نوع مقاله : علمی -ترویجی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

گذار از دنیای سنت به تجدد، معانی و تفاسیر مختلفی دارد، اما به نظر می‌رسد آنچه فصل مشترک همۀ جوامع دارای پشتوانۀ فرهنگی‌تاریخی است، آن است که حرکت در مسیر تجدد به‌منزلۀ نفی گذشته نیست. بررسی جایگاه معماری در کشوری همچون ایران و واکاوی میزان پیوند حال با گذشته نشان می‌دهد که به معماری تاریخی آن‌گونه که باید، توجه نکرده‌ایم و در بهینه‌ترین حالات و شرایط، در پوسته‌ها و ظواهر متوقف‌ شده‌ایم. به نظر می‌رسد به‌سبب پیوند عمیق میان فرهنگ و معماری، به‌ویژه در شهرهای دارای هویت فرهنگی‌تاریخی، امکان تولید معماری غنی و ماندگار وجود دارد. آران و بیدگل به‌سبب پیشینۀ غنی در دو حوزۀ فرهنگی و معماری، در زمرۀ شهرهایی است که در جریان تحولات ناشی از دوران مدرن، در کشاکش توقف در سنت و حرکت در مسیر تجدد، دستخوش تحولاتی گردیده که در این پژوهش از آن به معماری بینابینی نام ‌برده شده است. پرسش پژوهش آن است که بینابینی فرهنگی چیست و تبیین درست آن چگونه می‌تواند ضامن حیات فرهنگی‌تاریخی شهر تاریخی شود؟ نتایج نشان می‌دهد که اقتصاد و معماری دو مؤلفۀ مهمی هستند که نوع مواجهه و نحوۀ تعامل آن‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در حیات فرهنگ معماری آران و بیدگل خواهد داشت و در حفظ یکپارچگی بافت تاریخی مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Intermediator Role of Culture in the Durability of Historical Context Case Study: Historical Urban Fabric of Aran o Bidgol

نویسندگان [English]

  • Ahmad Danaeinia
  • Mohammad Hasan Arefi
University of kashan
چکیده [English]

The transition from the world of tradition to modernity has different meanings and interpretations but it seems that the common ground between all culturally and historically rich countries is that following modernity does not negate traditions. Studying architectural status in a country like Iran and the analysis of the link between past and present architecture shows that we have not payed enough attention to the historical architecture. At best we have only noticed the façade. Because of the deep connection between culture and architecture, especially in culturally and historically rich cities, it is possible to produce rich and permanent works of architecture. Because of the Aran o Bidgol’s rich history in culture and architecture, this city is among those which have been through some changes in the midst of modernity and the struggle between staying faithful to tradition or to move toward modernization. In this study we call these changes “Intermediate architecture”. What is cultural intermediation? And how can the true definition of this term help conserve the cultural and historical life of this historical city? These are the study’s main research questions. The results show that the economy and architecture are two key components in the cultural architectural life of this city. The interaction between these key components has a defining role in preserving the historical urban fabric of Aran o Bidgol.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Intermediation
  • Architecture
  • Durability
  • Historical Urban Fabric
  • Aran o Bidgol