بررسی وضعیت و شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش به وندالیسم در مناطق روستایی ابوزیدآباد

نوع مقاله : علمی -ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیا و گردشگری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استاد، گروه جغرافیا و گردشگری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

 بی‌هنجاری و کج‌رفتاری به‌‌عنوان مفهومی اساسی مطرح است که نظریات متعددی در خصوص آن ارائه شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت و شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش به وندالیسم در روستاهای منظومۀ ابوزیدآباد است. پژوهش از نوع کاربردی و روش به‌کاررفته در این تحقیق پیمایشی است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش، پرسشنامۀ محقق‌ساخته‌ای با 6 شاخص و 46 گویه است. داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار spss و آزمون‌های آماری تی زوجی، Eta، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت. با توجه به اطلاعات به‌دست‌آمده و بررسی مفاهیم و عوامل مؤثر بر وندالیسم ارتباط بین جنسیت و وندالیسم تأیید می‌گردد. در آزمون فرضیۀ رابطۀ سن و وندالیسم از آزمون پیرسون استفاده شد و ارتباط بین سن و وندالیسم نیز مورد تأیید قرار گرفت. در آزمون فرضیۀ رابطه بین احساس تعلق به روستا و وندالیسم، یافته‌ها حاکی از وجود ارتباط معنادار احساس تعلق به روستا و وندالیسم است. نتیجه آنکه اکثر روستاییان به روستای خود تعصب و علاقه دارند و این امر موجب می‌شود که آن‌ها کمتر به رفتارهای وندالیسمی دست بزنند و در نتیجه خرابکاری کاهش می‌یابد. نتایج حاصل از آمارۀ پیرسون در آزمون فرضیۀ رابطه بین انعطاف‌پذیری و وندالیسم، مؤید فرضیۀ تحقیق است. در آزمون فرضیۀ رابطه بین تحصیلات و وندالیسم، سطح معناداری بیش از 05/0 مؤید رد فرض تحقیق مبنی بر وجود نداشتن ارتباط معنادار بین وندالیسم و تحصیلات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Vandalistic Tendency in the Rural Areas of Abuzeydabad

نویسندگان [English]

 • Sedigheh Kiani Salmi 1
 • Mohsen Shaterian 2
1 Assistant Professor, Department of Geography and Ecotourism, Faculty of Natural Resource and Earth Sciences, University of Kashan, Kashan, Iran
2 Associate Professor, Department of Geography and Ecotourism, Faculty of Natural Resource and Earth Sciences, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

 The aim of this research is the identification of effective factors on the vandalistic tendency in the rural Areas of Abouzeidabad. This is a practical research and is based on a field study. The sampling size, estimated with Cochran formulate, was 300 persons. The tool, deployed to collect the research data, was a questionnaire designed by researchers. It was designed based on 6 criteria and included 46 questions based on the research hypotheses and aims. The validity and reliability of the tool was approved by experts’ opinions and Alpha Cronbach test with the value of 0.68 respectively. The data collected from the questionnaire were analyzed using SPSS software and pair sample t test, Eta, pearson correlation coefficient and regression. The findings showed that gender, age, a sense of belonging to the homeland, and flexibility are effective on the vandalistic tendency. However, there is not a significant relationship between the levels of education, unreliability, free time, and the vendalistic tendency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abozeydabad
 • delinquency
 • anomalies
 • rural areas
 • vandalism
 1.  

  1. امیر‌پور، مهناز و پایان، فاطمه (1400)، «بررسی پدیدۀ وندالیسم مجازی در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام»، نشریۀ شباک، دورۀ 7، شمارۀ 6، 79ـ90.
  2. بهفروز، فاطمه (1356)، بیابان، پژوهشی در مساکن روستایی منطقه بیابانی شرق کاشان: ابوزیدآباد و روستاهای منظومۀ آن، مرکز تحقیقات کویری و بیابانی ایران، چاپ دانشگاه تهران.
  3. بلالی، اسماعیل، جعفری، راحله و آغچه، علی (1392)، «بررسی وندالیسم گرافیتی در دانشگاه؛ تحلیل محتوای دیوارنوشته‌های دانشگاه بوعلی سینا و آزاد همدان»، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، دورۀ 3، شمارۀ 8، 525ـ549.
  4. پژوهشکده علوم جغرافیایی دانشگاه اصفهان (1391)، طرح مطالعاتی منطقۀ نمونۀ گردشگری ابوزیدآباد.
  5. تاج‌الدینی، اورانوس (1397)، «بررسی کیفی تخریب تجهیزات کتابخانه‌های دانشگاهی: وندالیسم کتابخانه‌ای، مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (مجله علوم تربیتی و روانشناسی)، دورۀ 10، شمارۀ 2، 81ـ 102.
  6. خاکی‌نهاد، حسین (1379)، بررسی جامعه‌شناختی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با تخریب اموال عمومی توسط دانش‌آموزان دورۀ راهنمایی منطقۀ 2 اراک، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، رشته جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
  7. خدیوی زند، محمدمهدی (1371)، تخریب‌گرایی در مدارس راهنمایی و دبیرستان‌های تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
  8. رابرتسون، یان (1372)، درآمدی به جامعه، ترجمۀ حسین بهروان، مؤسسۀ چاپ و انتشارات قدس، مشهد.
  9. سخاوت، جعفر (1385)، جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
  10. سلیمی، علی و داوری، محمد (1380)، جامعه‌شناسی کج‌روی، انتشارات پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه قم.
  11. سجاسی قیداری و همکاران (1399)، «وندالیسم و حس تعلق مکانی در نواحی روستایی پیراشهر بیرجند»، مسائل اجتماعی ایران (دانشگاه خوارزمی)، دورۀ 11، شمارۀ 1، 89ـ122.
  12. شمسیه، مجید (1381)، «وندالیسم، اعتراض به جامعه»، مجلۀ اصلاح و تربیت، سال اول، شمارۀ 9، ص18.
  13. شهباز، سیما، منصوریان، یزدان و شهباز، افسانه (1394)، «بازتاب وندالیسم کتابخانه‌ای در کتاب‌نوشته‌ها»، فصلنامۀ مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، دورۀ 26، شمارۀ 1، 44ـ60.
  14. ژانورن، پاتریس (1367)، «وندالیسم بیماری جهانی خرابکاری»، ترجمۀ فرخ ماهان، مجلۀ دانشمند، شمارۀ 6 (پیاپی ۲۹۹)، 28ـ33.
  15. عزیزی فراهانی، فاطمه و ابتهاج، سامه (1391)، «نقش مدیریت فرهنگی در مواجهه با پدیدۀ وندالیسم؛ مطالعۀ موردی منطقۀ شش شهرداری تهران»، مجلۀ مدیریت فرهنگی، سال ششم، شمارۀ ۱۸، 61ـ80.
  16. علی‌زاده، رقیه، ریاحی‌نیا، نصرت، آخشیک، سمیه سادات (1397)، «وندالیسم در کتابخانه‌های دانشگاهی: بررسی نمودها و دلایل، تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی (کتابداری)»، دورۀ 52، شمارۀ 3، 101ـ117.
  17. علیوردی‌نیا، اکبر، شارع‌پور، محمود و رحمانی، سحر (1392)، «پژوهش عوامل مؤثر بر وندالیسم دانشجویان از دیدگاه نظریۀ فشار عمومی اگنیو»، فصلنامۀ پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، سال دوم، شمارۀ 3، 53ـ77.
  18. کرمی خواجه، ذبیح‌الله و کردوانی، پرویز (1356)، «بیابان، بررسی مسائل اقتصاد روستایی منطقۀ بیابانی شرق کاشان (روستاهای منظومۀ ابوزید‌آباد)»، مرکز تحقیقات کویری و بیابانی ایران، ایستگاه پژوهشی کاشان، چاپ دانشگاه تهران.
  19. قاسمی، وحید، ذوالاکتاف، وحید و نورعلی‌وند، علی (1388)، «توصیف جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال»، فصلنامه المپیک، سال هفدهم، شمارۀ 1 (پیاپی 45)، 69ـ79.
  20. قنبری، ابوالفضل، طاهونی، مهدیه و قادری، ناصر (1395)، «بررسی عوامل تأثیرگذار بروز وندالیسم در مبلمان شهری؛ مطالعۀ موردی: شهر تبریز»، پژوهش‌های جغرافیایی برنامه‌ریزی‌ شهری، دورۀ 4، شمارۀ 4، 569ـ586.
  21. محسنی تبریزی، علیرضا (1379)، مبانی نظری و تجربی وندالیسم؛ مروری بر یافته‌های یک تحقیق، نامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 16، 193ـ227.
  22. مطلق، معصومه و نادری، ساجده (1392)، «بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش دانش‌آموزان پسر به وندالیسم در محیط مدارس؛ نمونۀ موردی: شهرستان خرم‌آباد»، فصلنامۀ مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، سال چهارم، شمارۀ ۱۰، 117ـ136.
  23. میرفردی، اصغر، احمدی، سیروس، نیکخواه، زهرا ( 1391)، «بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به وندالیسم (خرابکاری) در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یاسوج»، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست‌وسوم، شمارۀ ۳ (پیاپی 47)، 185ـ206.
  24. ممتاز، فریده (1381)، انحرافات اجتماعی، نظریه‌ها و دیدگاه‌ها، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  25. موسوی، سید یعقوب و همکاران (1393)، «بررسی عوامل وندالیسم در فضاهای عمومی شهری؛ نمونۀ موردی منطقۀ ده شهر تبریز»، ششمین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهرهای اسلامی، مشهد مقدس.
  26. نواح، عبدالرضا و کوپایی، محمدرضا (1391)، «عوامل اجتماعی و شخصیتی مؤثر بر گرایش به وندالیسم (خرابکاری) در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اهواز»، مجلۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، سال چهارم، شمارۀ ۲، 132ـ143.
  27. Abhishek, Bhati and Philip, Pearce (2016), "Vandalism and tourism settings: An integrative review", Tourism Management, 57, pp. 91-105.
  28. ------- (2017), "Tourist attractions in Bangkok and Singapore; linking vandalism and setting characteristics", Tourism Management, 63, pp. 15-30.
  29. Armstrong, I. (2002), "Hacktivism: Protest or Petty Vandalism?", SC Magazine, September.
  30. Clinard, M. and Meirer, R. (1986), Sociology of deviant behavior, N.Y: Holt Rinehart and
  31. Clinard, M. (2014), Sociology of Vandalism Holt Rine hart and Winston. New York.
  32. Geason, S. and Paul, R. (1990), Preventing Graffiti and Vandalism. Australian Institute of Criminology.
  33. Gadekar, S. J., Dhakne, B. D. and Chavan, S. P. (2013), Preventive & Control Measures of Library Crime & Vandalism in Engineering College Libraries. Research Front, 1 (3).
  34. Garth Esau Vemon (2007), The Influene of Vandalism in Schools on Learners Academic Performance, Magister Educations in the Faculty of Education at the Nelson Mandela metropolitan University, Supervisor: A. J. Grayling.
  35. Juan R., Martinez-Rico, Juan Martinez-Romo, Lourdes Araujo (2018), "Can deep learning techniques improve classification performance of vandalism detection in Wikipedia?", Engineering Applications of Artificial Intelligence, 78, pp. 248-259.
  36. Jing-HanWu, Hsing-WeiLin, Wan-YuLiu (2020), Tourists’ environmental vandalism and cognitive dissonance in a National Forest Park, Urban Forestry & Urban Greening, 55, 126845, pp. 1-8.
  37. Jenni, E., Mika, K., Riikka P., Pauliina, L., Jaana, P., Sakari, S., Jussi Vahteraa, Marianna, V. (2012), "Association of pupil vandalism, bullying and truancy with teachers' absence due to illness: A multilevel analysis", Journal of School Psychology, 50, Issue 3, June 2012, pp. 347-361.
  38. Khalilikhah, , Heaslip, K., Hancock, K. (2012), "Traffic sign vandalism and demographics of local population: A case study in Utah", Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition), Available online 22 April 2016.
  39. Khalilikhaha, Majid ., Kevin, Heaslip and Kathleen, Hancock (2016), Traffic sign vandalism and demographics of local population: A case study in Utah, Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition), 3, Issue 3, pp. 192-202.
  40. Lee, Jonathan, Jang, Hyunseok and Bouffard, Leana Allen (2013), "Maternal Employment and Juvenile Delinguency: A Longitudinal Study of Korean Adolese", Tiurnal of Crime & Delinguency, v.59: 1064-1084.
  41. McCorry, T. (2008), Parental control, gender and delinquency in patriarchal and non – patriarchal households: a qualitative assessment, Doctorral dissertation, State University of New York at Buffalo.
  42. Richardson, E. and Charlie, M. (2014), "The extent and perceptions of vandalism as a cause of street tree damage in small towns in the Eastern Cape, South Africa", Urban Forestry & Urban Greening, 13, Issue 3, 2014, pp.425–432.
  43. Thompson, , Naomi, O., Lily, H., Danielle, E., Matthew J., Thomas, Drew, D. (2012), "From broken windows to a renovated research agenda: A review of the literature on vandalism and graffiti in the rail industry", Transportation Research Part A: Policy and Practice, v.46, Issue 8, October 2012, pp. 1280–1290.
  44. Nwanya, S.C. Mgbemene, C.A., EzeokeO, C.C. and Iloeje (2018), "Otal cost of risk for privatized electric power generation under pipeline vandalism", Heylon, v.4, Issue 7, pp. 1-23.
  45. Stefan, Pfattheicher., Johannes, Kellera and Goran Knezevic (2019), Destroying things for pleasure: On the relation of sadism and vandalism, Personality and Individual Differences, 140, pp. 52-56.
  46. Wise, Jim (1982), "A Gentle Deterrent to Vandalism", Psychology Today, September: 31-38.