پیشنهاد مدلی برای انتخاب رنگ فضای خواب، در معماری مسکونی معاصر، مبتنی بر مبانی حکمت طبیعیات مصداق: خانه های تاریخی شهر کاشان

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان کاشان ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری، موسسه آموزش عالی علامه فیض کاشانی، کاشان، ایران

چکیده

انتخاب رنگ به عنوان یک عنصر کالبدی مهم در فضای اجرایی معماری مسکونی امروز ایران از مدل های پژوهش شده علمی پیروی نمی کند. موضوع رنگ در معماری از منظرهای مختلف قابل پژوهش است که در این نوشتار از منظر توجه به مبانی نظری حکمت طبیعیات مورد توجه قرار گرفته است. مبانی و احکام حکمت طبیعیات در طب سنتی ایران، به ویژه در آثار بجا مانده از ابن سینا ، به موضوعاتی مانند ویژگی های محیط و کالبد آن می پردازد و از این منظر می تواند به عنوان مبانی نظری کاربردی در ویژگی های عناصر کالبدی محیط مانند رنگ مورد استفاده و استناد قرار گیرد. هدف این نوشتار پیشنهاد مدلی کاربردی برای انتخاب رنگ در فضاهای خانه امروز ایران است چرا که از منظر طب سنتی در حکمت طبیعیات تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است. پرسش اصلی این است که بر اساس مبانی نظری حکمت طبیعیات رنگ فضاهای مسکونی مبتنی بر چه شاخصه هایی انتخاب می شده است؟ روش پژوهش کیفی و در حوزه مبانی، مبتنی برتحلیل محتوی متون مرتبط با حکمت طبیعیات در طب سنتی و استخراج شاخصه های انتخاب رنگ در فضاهای معماری مسکونی به صورت عام و در فضای خواب به صورت خاص پرداخته و جهت رسایی مبانی نظری، این شاخصه ها را در تعدادی از خانه های تاریخی شهر کاشان به عنوان مصداق جستجو می نماید. یافته ها نشان می دهد که رنگ به عنوان یک عنصر مهم کالبدی دارای مزاج بوده و می تواند با ایجاد تعادل نسبی بین مزاج مکان طبیعی یا طبیعت و مزاج فعالیتی که در عملکردهای فضایی مانند فضای خوابیدن رخ می دهد موجب تعادل مزاج مکان مصنوع یا معماری شده و با این شاخصه می توان رنگ فضا های خانه را انتخاب نمود. یافته های نظری پژوهش در چند مصداق از خانه های تاریخی شهر کاشان نیز مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a model for choosing the color of the sleeping space in contemporary residential architecture based on the principles of Hekmate Tabieiat Example: historical houses of Kashan

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Hatamian 1
  • Fahime Golbaghe Mahiari 2
1 Iran, Kashan, University of Kashan,Faculty of Architecture & Art, Department of Architecture Assistant Professor,
2 Iran, Kashan, feiz institute of technology, MSC in Architecture
چکیده [English]

The choice of color as an important physical element in today's Executive space does not follow scientifically researched models The Color in architecture topic can be researched from different perspectives, which is considered in this article from the perspective of attention to the theoretical foundations of Hekmate Tabieiat. Hekmate Tabieiat is one of the three main branches of Hekmate that deals with natural affairs or phenomena that include matter and time. The purpose of this article is to propose a researched and practical model for color selection in today's Iranian home spaces, because no research has been done from this point of view. The main question is, based on the theoretical foundations of Hekmate Tabieiat, the colors of residential spaces are selected based on what characteristics? Qualitative research method and in the field of basics, based on content analysis of texts related to Hekmate Tabieiat in traditional medicine and extraction of color selection indicators in residential architectural spaces in general and sleeping space in particular, and in order to provide theoretical foundations, these indicators He searches for examples in a number of historical houses in Kashan. The findings show that color as an important physical element has a temperament and can balance the temperament of an artificial or architectural place by creating a relative balance between the temperament of a natural place or nature and the temperament of an activity that occurs in spatial functions such as a bedroom. And with this index, you can choose the color of the spaces of the house. The theoretical findings of the research were also observed in some examples of historical houses city of Kashan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hekmate Tabieiat
  • Color temperament
  • Sleeping space