توسعه مدل پذیرش فناوری: بررسی تأثیر تجربۀ مصرف، اینرسی و فرهنگ مصرف‌کننده بر پذیرش بانکداری باز (موردمطالعه: شعب منتخب بانک تجارت شهرستان کاشان).

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم مالی، مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده علوم مالی، مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

علی‌ رغم توسعه فناور ی‌ های بانکداری باز در سال‌ های اخیر ، اما هنوز استفاده از آن به اندازه‌ توسعه‌ فناوری های آن گسترش نیافته است. این پژوهش به بررسی تمایل به پذیرش بانک داری باز بر پایه مدل پذیرش فناوری ( TAM )، پرداخته است و با ایجاد توسه ی این مدل ، تأثیر عواملی همچون اینرسی مصرف‌ کننده ، اجتناب از عدم اطمینان ، ریسک ادراک شده و تجربه ی مصرف قبلی بر تمایل به پذیرش بانک داری باز را مورد بررسی قرار داده است . جامعه آماری این پژوهش تمام استفاده‌ کنندگان از خدمات بانک داری باز شعب بانک تجارت شهرستان کاشان بوده است . حجم نمونه بر اساس نرم افزار جی پاور 180 نفر در نظر گرفته شد و جهت اطمینان از نمونه‌ گیری 251 پرسش‌نامه توزیع شد و با استفاده از ادبیات تحقیق پرسش‌ نامه محقق‌ ساخته ای تدوین شده است . پس از اطمینان از روایی و پایایی این پرسش‌ نامه، داده‌ ها با استفاده از روش نمونه‌ گیری در دسترس جمع‌ آوری شدند. . نتایج نشان داد که متغیر های جدید مورد بررسی یعنی اینرسی مصرف‌ کننده ، اجتناب از عدم اطمینان ، ریسک ادراک شده و تجربه ی مصرف قبلی بر تمایل به پذیرش بانک داری باز ، تأثیر مثبت و معنادار دارند . در نهایت ، پیشنهاداتی برای تسریع و بهبود فرایند پذیرش بانک داری باز در بانک تجارت کاشان بر اساس متغیرهای مورد بررسی ارائه شده است. . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Technology Acceptance Model: Investigating the Impact of Consumer Experience, Inertia and Consumer Culture on Open Banking Acceptance (Case: Tejarat Bank).

نویسندگان [English]

  • Zahra Sadeqi-Arani 1
  • Mahdie Monemzade 2
  • Esmaeil Mazroui Nasrabadi 1
1 Assistant Professor, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of financial science, Management and Entrepreneurship, University of Kashan, Kashan, Iran.
2 Graduated from Master of Business Administration, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of financial science, Management and Entrepreneurship, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

Despite the development of open banking technologies in recent years, its use has not yet expanded as much as the development of its technologies. This research has investigated the willingness to accept open banking based on the technology acceptance model (TAM) and by expanding this model, the effect of factors such as consumer inertia, uncertainty avoidance, perceived risk and previous consumption experience on the willingness to accept. Open banking has been investigated. The statistical population of this research was all the users of open banking services of Tejarat Bank branches in Kashan city. A sample size of 180 people was considered and 251 questionnaires were distributed to ensure the sampling and using the questionnaire tool after ensuring its validity and reliability, the data were collected using the available sampling method. The results showed that the new investigated variables, i.e. consumer inertia, uncertainty avoidance, perceived risk and previous consumption experience, have a positive and significant effect on the willingness to accept open banking. Finally, according to the obtained results, suggestions for speeding up and improving the open banking acceptance process in Kashan Tejarat Bank have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer inertia
  • Open banking
  • Technology Acceptance Mode
  • consumer behavior
  • Kashan Tejarat Bank