طراحی نظام مدیریت جانشین پروری در صنعت آب و فاضلاب (مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب کاشان)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران،

2 استادیار، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران،

چکیده

جانشین پروری به عنوان یک زیر سیستم مدیریت منابع انسانی بر یادگیری سازمانی، افزایش رضایت شغلی کارکنان، نرخ گردش نیرو و عملکرد مالی سازمان تاثیرگذار است. همه شرکت ها از هر نوعی به مقوله جانشین پروری می پردازند و شرکت آبفای کاشان هم از این قاعده مستثنی نیست. لذا هدف پژوهش حاضر، طراحی و تبیین نظام مدیریت جانشین پروری در صنعت آب و فاضلاب کاشان بود. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر اندازه گیری، کیفی-کمی بود. این تحقیق در چند فاز انجام گرفت که دو فاز اول کیفی و فازهای بعدی، کمی بوده است. فاز اول شامل شناسایی شایستگی ها از منابع علمی دانشگاهی و همچنین منابع شرکت آب و فاضلاب بوده است که هشتاد شایستگی در این مرحله شناسایی شد. در فاز دوم، شاخص های شناسایی شده، مورد ارزیابی مدیران و نخبگان شرکت آب و فاضلاب قرار گرفت که با استفاده از روش تحقیق دلفی، با 33 شاخص شایستگی، مدل شایستگی مدیران شرکت آب و فاضلاب طراحی شد که شامل شایستگی های فردی، مدیریتی و شغلی بود. در فاز سوم به تفکیک چهل جایگاه مدیریتی در شرکت، شایستگی های شناسایی شده برای اولویت بندی، مورد نظرخواهی قرار گرفتند که با استفاده از تکنیک چند معیاره تاپسیس، اولویت بندی به تفکیک جایگاه ها انجام شد. همچنین وضعیت کلی شرکت آبفای کاشان بر اساس شایستگی‌های فردی و شایستگی‌های مدیریتی-سازمانی نشان‌گر این است که شرکت آبفای کاشان در شایستگی‌‌های تعلق و وفاداری سازمانی، هوش اخلاقی و تعهد کاری بیشترین امتیاز و در شایستگی جانشین پروری و مدیریت افراد، مدیریت عملکرد و مدیریت پروژه کمترین امتیاز را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The design of model of succession management system in Water and Sewage Industry (Case study: Water and Sewage Company in Kashan)

نویسندگان [English]

  • hamid rahimi 1
  • zahra sadeqiarani 2
1 Associate Professor, Department of Educational Management, University of Kashan, Kashan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management and Entrepreneurship, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

Succession as a sub-system of human resources management has an impact on organizational learning, increasing employees’ job satisfaction, turnover rate and financial performance of the organization. All companies of any kind deal with the category of succession, and Kashan Water and Sewage Company is no exception to this rule. Thus the purpose this research was the design and explanation of model of succession management system in Kashan Water and Sewage Company. The type of research was applied in terms of purpose and qualitative-quantitative in terms of measurement. This research was conducted in several phases, the first & two phases were qualitative and the subsequent phases were quantitative. The first phase included the identification of competences from university scientific sources as well as Water and Sewage Company sources, eighty competences were identified in this phase. In second phase, the identified indicators were evaluated by the managers and elites of the Water and Sewage Company, and by using the Delphi research method, with 33 competency indicators, the competence model of the managers of the Water and Sewage Company was designed, which includes individual, managerial and job. In the third phase, based on 40 managerial positions, the identified competencies were polled for prioritization, and by using the TOPSIS multi-criteria technique, prioritization was done based on different positions. Also, the general situation of the Kashan Abfai Company based on individual and managerial competencies shows that the Kashan Abfai Company has the highest score in the competencies of belonging & organizational loyalty, moral intelligence and work commitment, and the lowest in the competency of succession & people management, performance management and project management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Succession System
  • Competence
  • Managers
  • Water and Sewage Company